Main content

Бібліотека та інші інформаційно-документні та соціокультурні інститути

Органи державної влади встановлюють цілі, завдання та основні параметри розвитку бібліотек. Сформована в країні система законодавчих та нормативно-правових актів, традиції по відношенню до бібліотек визначають напрямок їх діяльності та перелік послуг, що надаються. Бібліотеки зобов'язані діяти відповідно до законодавства своєї країни в галузі розповсюдження інформації, порядку використання трудових ресурсів, придбання документів, технічних засобів, оренди приміщень, умов митних зборів, банківських послуг і т.п. Це вимагає від них ретельно вивчати політичну обстановку в країні, аналізувати зміни, що відбуваються в устрої суспільства, і виходячи з отриманих результатів будувати концепцію своєї діяльності. Разом з тим, виконуючи свої сутнісні функції, бібліотеки сприяють поширенню загальнолюдських цінностей, формуванню системи демократичних політичних поглядів на устрій суспільства. Це в кінцевому підсумку веде до суспільних перетворень і позитивному зміни відносин між державою і бібліотеками.

Незважаючи на високий духовний сенс свого існування, бібліотека є матеріальним об'єктом, нужденним в надійному фінансовому та матеріально-технічному забезпеченні. Зміна економічної ситуації в суспільстві, економічні підйоми і кризи, рівень економічної активності в різних регіонах країни є факторами зовнішнього середовища, не контрольованими бібліотечної сферою і активно впливають на розвиток бібліотек. Бібліотеки ж, у свою чергу, задовольняючи інформаційні потреби, сприяють економічному прогресу і зростання матеріального добробуту суспільства, що в кінцевому підсумку веде до збільшення потоку ресурсів, що спрямовуються суспільством на розвиток бібліотечної справи.

Жителі країни, регіону або окремого населеного пункту є основним чинником зовнішнього середовища, найбільш активно впливає на діяльність бібліотеки. Від кількості населення та його соціально-демографічних характеристик залежить не тільки безпосередньо склад користувачів бібліотек, але й розвиток інших параметрів зовнішнього середовища, що роблять активний вплив на бібліотеку.

Бібліотека не в змозі безпосередньо впливати на ряд соціально-демографічних характеристик населення. Вона може тільки реагувати на вік, дохід, сімейний стан, професію, расу, освіта, віросповідання і місце проживання своїх потенційних користувачів. Будучи залежною від кількості потенційних користувачів, бібліотека повинна застосовувати різні форми і методи для збільшення числа відвідувачів і розширення спектру надаваних їм послуг. Разом з тим рівень розвитку бібліотечної справи є одним з провідних факторів, що впливають на освітній і загальнокультурний рівень населення. Підвищення даних показників веде, в свою чергу, до позитивних змін ряду демографічних характеристик населення, активізації ділового життя, зростанню валового національного продукту і в кінцевому рахунку до підвищення добробуту громадян.

Діяльність кожної бібліотеки базується на певній технології. Технологічні нововведення активно впливають в першу чергу на процеси, пов'язані з формуванням інформаційних ресурсів та організацію обслуговування користувачів. Чим вище технологічний рівень розвитку суспільства, тим більше можливостей у бібліотек використовувати його загальну інфраструктуру та технічні можливості для досягнення своїх цілей, що в кінцевому підсумку веде до розширення спектра бібліотечно-інформаційних послуг і підвищення їх якості.

Низький же рівень технологічного розвитку не дозволяє бібліотекам у повній мірі реалізувати свої функції. Зі свого боку, бібліотека, поширюючи інформацію про нові технології і застосовуючи їх у своїй діяльності, сприяє підвищенню інформованості підприємств і організацій в даній області, створює сприятливі умови для розвитку та технологічної модернізації суспільства.

Для бібліотек в ролі метасістеми виступає система документних комунікацій, яка, в свою чергу, є підсистемою системи інформаційних комунікацій суспільства. Система інформаційних комунікацій (інформація - споживач інформації) забезпечує функціонування інформації в суспільстві за допомогою усного спілкування, засобів зв'язку (телефону, радіо, телебачення) і різних вцдов діахронні документів. Система документних комунікацій (документ - споживач інформації) є підсистемою системи інформаційних комунікацій і забезпечує функціонування документів в суспільстві. Вона здійснює створення, аналітико-синтетичну обробку, зберігання, розповсюдження і використання документів як носіїв соціально значущої інформації. У систему документних комунікацій, крім бібліотек, входить, забезпечуючи її розвиток і функціонування, цілий ряд спеціально створених установ, в тому числі редакції, видавництва, друкарні, магазини, бібліографічні та інформаційні центри, музеї, архіви, картинні галереї, кінотеатри і т.п .

Так як значна частина бібліотек знаходиться в структурі органів культури, то їх діяльність безпосередньо перетинається з роботою клубів, палаців культури, театрів, концертних залів, парків та інших соціокультурних установ. Нерозривні зв'язок і взаємовплив междубібліотекамі і навчальними закладами.