Main content

Еволюція поглядів бібліотекознавців

Визначення соціальних функцій бібліотеки є однією з фундаментальних проблем бібліотекознавства. Вчені та бібліотекарі-практики нерідко позначали і продовжують іноді позначати соціальні функції своєї установи за допомогою таких сполучень, як "суспільна роль бібліотеки", "соціальна роль бібліотеки", "соціальна місія бібліотеки", "цельбібліотекі", "завдання бібліотеки".

Вивченню даної проблеми присвячували свої роботи відомі фахівці, на сторінках професійного друку знаходили відображення численні дискусії. Кожен раз бібліотекознавця пропонувався, як їм здавалося, остаточний перелік функцій бібліотеки. Проте кожен новий виток історичного розвитку свідчив про недостатність висловлених припущень, і все починалося спочатку. Думки вчених з питання про соціальні функції бібліотеки варіювалися від чіткого виділення однієї або кількох до ототожнення різних функцій, формування їх відкритих переліків.

Детальніше...

Зміст поняття "функція бібліотеки"

Поняття "функція" є одним з основних у термінологічному апараті будь-якої науки. З його допомогою визначають значення, роль об'єктів дійсності, що виконуються обов'язки, цілі і призначення окремих процесів і елементів діючих систем. У змісті даного поняття фахівці бачать те загальне, що притаманне родинним соціальним системам, і ті особливості, які дозволяють їх диференціювати.

Детальніше...

Сутнісні соціальні функції

Вище ми вказали, що до сутнісним слід відносити функції, які визначають сутність бібліотеки як особливого соціального інституту, вказують на те, заради чого вона створена й існує, що відрізняє її від інших установ або об'єднує з спорідненими.

Бібліотекознавці не прийшли до єдиної думки про склад сутнісних соціальних функцій бібліотек. В радянський період в їх якості в офіційних документах, як правило, називалися ідеологічна, культурно-освітня і науково-інформаційна. І.М. Фрумін в 1977 році виділив виховну, освітню та організаційну функції.

Детальніше...

Похідні соціальні функції

Як було відзначено, сутнісні функції конкретизуються у великій кількості похідних, обумовлених конкретними соціально-політичними та економічними умовами, поточними завданнями, які ставляться суспільством перед бібліотеками. Перелік похідних соціальних функцій бібліотек точно не визначений. Найбільш часто серед них фахівці називають функції: на допомогу освіті, самоосвіті, вихованню, розвитку науки та виробництва, виховну, гедоністичних, ідеологічну, культурно-освітню, компенсаторну, лікувальну, науково-виробничу, освітню, педагогічну, пізнавальну, освітню, рекреаційну, навчальну.

Детальніше...

Технологічні функції

Технологічні функції визначаються соціальними і спрямовані на досягнення цілей діяльності бібліотек за допомогою застосування оптимальних технологічних рішень. Бібліотечна технологія являє собою комплекс взаємопов'язаних циклів, процесів та операцій з формування документних ресурсів та обслуговування пользовагелей. З технологічної точки зору в діяльності бібліотек можна виділити наступні процеси: моделювання, комплектування, обліку, аналітико-синтетичної обробки, зберігання, доставки документів і обслуговування користувачів, кожному з яких відповідає певна функція.

Детальніше...