Main content

Соціально обумовлена ​​спрямованість бібліотечної професії та особистості бібліотекаря

Місце, яке людина займає у суспільстві, багато в чому визначається його професією та мотивами професійної діяльності. Під професією розуміється рід трудової діяльності, що вимагає певної підготовки, знань, умінь і є зазвичай джерелом існування. Вже в середні віки були ченці-книгоохоронці, для яких робота в бібліотеці монастиря стала основним заняттям. Діяльність їх у цій галузі певною мірою регламентувалася, а виконання професійних обов'язків пред'являлися певні вимоги. Професія спеціаліста-бібліотекаря, для якого робота в бібліотеці була основним заняттям, почала складатися у XVII-XVIII ст.

Детальніше...

Колективний характер бібліотечної діяльності та творча природа праці бібліотекарів

Дуже важко у бібліотечній діяльності виділити внесок кожного бібліотекаря як кінцевий результат. Усвідомлення закономірного посилення колективних засад у бібліотечній професії дедалі ширше вводить в ужиток поняття "сукупний бібліотекар", під яким у широкому плані розуміється бібліотечний колектив, а у вужчому — коло бібліотекарів, які мають безпосереднє відношення до певного бібліотечного процесу. Тому велике значення має формування бібліотечного колективу, об'єднаного почуттям бібліотечного колективізму та розуміння його функціонального значення. Там, де немає колективу бібліотекарів з єдиною програмою роботи, єдиним підходом до оцінки своєї діяльності тощо, не може бути ефективного бібліотечного процесу. Майстерність, професіоналізм бібліотекаря закономірно обумовлені рівнем сформованості колективу.

Детальніше...

Загальнопрофесійні вимоги до особистості бібліотекаря

В основі підготовки бібліотекарів лежать два фундаментальні принципи: I) принцип цілісності бібліотечної професії, що передбачає формування єдиного фундаменту професійних знань та умінь; 2) принцип диференціації бібліотечної професії, основу якого спеціалізація бібліотекарів. Ще на початку XX ст.

Детальніше...

Різноманітність видів бібліотечної діяльності та бібліотечних спеціальностей

Принцип цілісності бібліотечної професії доповнюється принципом її диференціації. Бібліотечна професія виявляє себе через різноманітність бібліотечних спеціальностей. У сфері бібліотечної справи, як і в інших галузях матеріального та духовного виробництва, чітко проявляється тенденція до внутрішньопрофесійної диференціації.

Детальніше...

Орієнтація бібліотечних кадрів на безперервне професійне вдосконалення

До основних елементів чи активів бібліотекаря-професіонала відносяться: рівень освіти (знання), професійна підготовка (навички, уміння, виробничий досвід, психофізіологічні характеристики особистості, володіння професійно значущою інформацією, мобільність). Здатність бібліотекарів вчитися стає важливішим чинником, ніж їхній виробничий досвід, який швидко застаріває. Важлива якість сучасного бібліотекаря – орієнтація на безперервне професійне вдосконалення. Закон Росії про освіту розглядає підвищення кваліфікації спеціалістів як самостійну галузь післядипломної освіти.

Детальніше...