Main content

Основні риси інформаційного суспільства

Як ми зазначали, виникнення, становлення та розвиток бібліотеки нерозривно пов'язані з розвитком цивілізації. У XX в. переважали теорії, що базуються на періодизації суспільного розвитку з урахуванням способу виробництва і форм власності. У відповідності з вченням К.Маркса і Ф.Енгельса в історії людства відомі п'ять суспільних формацій: первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, капіталістична і комуністична. Дане вчення було методологічною основою для всіх соціально-гуманітарних наук, у тому числі і бібліотекознавства. Оцінка історії, сучасного стану і моделювання перспектив розвитку різних суспільних інститутів в радянський період здійснювалися з позицій марксистсько-ленінської філософії.

Детальніше...

Трансформація бібліотек в період інформаційної трансформації суспільства

Бібліотека як соціальний інститут, спрямований на задоволення інформаційних потреб, виникла вже на другому етапі інформаційної революції разом з появою рукописних документів різних форм. Розвиток друкарства і пов'язаний з цим швидке зростання обсягів інформації, що публікується продукції призвели до активного розвитку мережі бібліотек та розширенню їх впливу на суспільство. Поява аудіовізуальних документів розширило видовий склад бібліотечних фондів і значно збільшило можливості бібліотек по задоволенню інформаційних потреб користувачів. Застосування у бібліотечній справі обчислювальної техніки і отримали розвиток на її основі інформаційних технологій викликало радикальні зміни в області бібліотечних технологій і значно збільшило можливості бібліотек по забезпеченню оперативного доступу користувачів до різних видів інформаційних ресурсів. Разом з тим бурхливий ріст інформаційних технологій привів до виникнення нових установ і викликав новий виток дискусій про долю бібліотеки та її місії в інформаційному суспільстві.

Операції логіки з поняттями

Детальніше...