Main content

Трансформація бібліотек в період інформаційної трансформації суспільства

Бібліотека як соціальний інститут, спрямований на задоволення інформаційних потреб, виникла вже на другому етапі інформаційної революції разом з появою рукописних документів різних форм. Розвиток друкарства і пов'язаний з цим швидке зростання обсягів інформації, що публікується продукції призвели до активного розвитку мережі бібліотек та розширенню їх впливу на суспільство. Поява аудіовізуальних документів розширило видовий склад бібліотечних фондів і значно збільшило можливості бібліотек по задоволенню інформаційних потреб користувачів. Застосування у бібліотечній справі обчислювальної техніки і отримали розвиток на її основі інформаційних технологій викликало радикальні зміни в області бібліотечних технологій і значно збільшило можливості бібліотек по забезпеченню оперативного доступу користувачів до різних видів інформаційних ресурсів. Разом з тим бурхливий ріст інформаційних технологій привів до виникнення нових установ і викликав новий виток дискусій про долю бібліотеки та її місії в інформаційному суспільстві.

Операції логіки з поняттями

Нашому суспільству в цілому і бібліотечній сфері зокрема необхідно визнати неминучість інформаційної ери і впровадження в усі сфери діяльності нових інформаційних технологій. Як зазначив у щорічному пленарній доповіді на VIII Міжнародній конференції іКрим-200т Я.Л. Шрайберг, одна з головних тенденцій розвитку сучасного бібліотечної справи полягає в тому, що "бібліотеки входять в інформаційне суспільство, і бібліотеки сприяють прискоренню перетворення суспільства в інформаційне ...". Тому бібліотека повинна не протиставляти себе і свої традиції новій епосі, а інтегрувати власні досягнення і багатовіковий досвід із сучасними інформаційними технологіями для успішного виконання сутнісних соціальних функцій. З цією метою бібліотекам в першу чергу необхідно:

• зберігаючи і примножуючи кращі традиції книжкової культури, не замикатися в своєму розвитку тільки на ній, автоматично поступаючись місцем при роботі з різними видами документів, перш за все електронними, на ринку інформації і дозвілля іншим, в основному знову створюваним установам, а проводити активну політику по розширенню спектру своїх послуг як в області інформації, так і в області дозвілля з наданням користувачам доступу до сучасних видів документів;

• продовжуючи залишатися одним з інститутів суспільства, які забезпечують соціальний захист громадян, в першу чергу малозабезпечених верств населення, і надають у зв'язку з цим своїм користувачам ряд безкоштовних послуг, оплачуваних з суспільних фондів споживання (бюджетів центральних і місцевих органів влади та благодійних фондів), активно розширюючи сферу своїх послуг, впроваджуватися в інформаційний бізнес, залучаючи таким чином для свого розвитку фінансові ресурси з комерційної сфери, кошти підприємств і організацій та особисті кошти громадян;

• не допускати відставання бібліотек в оснащенні сучасними технічними засобами від установ банківської сфери, транспорту, охорони правопорядку, освіти, охорони здоров'я та інших, забезпечуючи таким чином розвиток інформаційних бібліотечних технологій в руслі загальної інформатизації суспільства.