Main content

Теорія принципів діяльності бібліотек

У сучасній науці терміном "принцип" (лат. principium - начало, основа) позначають "основне вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, науки, світогляду, політичної організації". Вивчення та розробка принципів діяльності є обов'язковими елементами будь-якої науки. Без чіткого визначення вихідних положень розвиток якої б то не було теорії та відповідної їй сфери практичної діяльності, в тому числі бібліотекознавства та бібліотечної діяльності, неможливо. Відсутність однозначного трактування принципів діяльності позбавляє бібліотеки орієнтирів як в області формування інформаційних ресурсів, так і при організації обслуговування користувачів.

Визначати принципи діяльності бібліотеки необхідно з урахуванням її сутності як соціального інституту. Вище ми зазначали, що її місія полягає в збиранні та поширенні в просторі і в часі документів з метою задоволення інформаційних потреб користувачів. Для її виконання бібліотеці слід керуватися певною системою цінностей, що сформувалася у зовнішньому середовищі.

У філософському розумінні цінність являє собою категорію, що вказує "на людське, соціальне і культурне значення певних явищ дійсності, які оцінюються в плані добра і зла, істини і неістини, краси і неподобства, допустимого і забороненого, справедливого і несправедливого і т.п.; способи і критерії, на підставі яких оцінюються відповідні явища (установки, оцінки, заборони, цілі чи проекти) ". Незважаючи на те що судження про різні види цінності - про благо, добро, красу, святості та інших - є і у класиків античної філософії, і у теологів Середньовіччя, і в мислителів Ренесансу, і у філософів Нового часу, тим не менш узагальнюючого уявлення про цінності як такої і відповідно про закономірності її появи в різних цукеркових формах не було до середини XIX ст. Зараз вивченням філософських проблем природи цінностей займається аксіологія (від гр. Axios - цінний + logos - слово), що сформувалася як самостійна філософська наука лише в кінці XIX ст.

Представники марксистсько-ленінської філософії вважали аксіологію ідеалістичним вченням. Наукові публікації з аксіології з'явилися в СРСР лише на початку 1960-х років. Першою в їх числі була книга В. П. Тугаринова "Про цінності життя і культури". Але навіть в "відлиги" 1960-і роки подібні видання становили виняток, а не правило. З середини 1990-х років російською мовою систематично виходять самостійні роботи, присвячені історії зародження і розвитку теорії цінностей і її критичного осмислення. Це зовсім не означає, звичайно, що філософами однозначно визначено перелік цінностей сучасної людини, а тим більше людства в цілому.

Система цінностей формувалася протягом багатьох століть під впливом релігійних, етичних, моральних, художніх, політичних, класових, національних та інших факторів. Так, середньовічними теологами визнавалася лише єдина цінність - Бог. У релігійній філософії, теології і в конфесійному свідомості цінність пов'язана з поданням про священному, сверхчувственном, сакральному. У кожній релігії є своє сповідання віри, тому багато ціннісні орієнтації християн, іудеїв, мусульман не тотожні.

Єдина теорія цінностей не склалася і в XVII-XVIII вв., Бо уявлення про красу, добро, справедливість, соціальному прогресі залишалися периферійними для того типу свідомості, домінантою якого, замість релігійної віри, стало стремена до пізнання природи і яке тому повинно було спиратися на силу розуму. Тільки в середині XVIII ст. стала усвідомлюватися недостатність раціоналістично-сцієнтистської орієнтації культури, і почалися пошуки альтернативного погляду на людину, її духовний світ, його зв'язки з іншими людьми і з природою. Романтизм протиставив раціоналізму Просвітництва емоційну активність духовного життя людини. Тим самим він завершив перехід від традиційної культури з її стабільними принципами, освяченими авторитетом міфу й сприймається не як цінності, а як об'єктивні закони буття, до культури особистісно-креативної, динамічної та інноваційної. Ціннісне забезпечення цієї культури сприймалося вже не як раз і назавжди дане, божественне за своїм походженням, а як людське, що формується в культурі і тому мінливе - і в історичному часі, і в географічному просторі.

Теорія цінностей особливо активно розвивалася в Х1Х-ХХ ст., Відображаючи специфіку формувався в той час індустріального суспільства і капіталістичного способу виробництва. У другій половині XX ст. знову почалася переоцінка ситуації ціннісної системи, стала формуватися нова гносеологічна парадигма, заснована на синтезі класичної та некласичної методології. Синергетичний стиль мислення, за твердженнями фахівців, є поєднанням позитивних елементів детерміністській і ймовірнісної картин світу.