Main content

Населення як фактор зовнішнього середовища

Рівень освіти і рівень бібліотечної справи знаходяться в тісному і нерозривному взаємозв'язку. З одного боку, чим вище відсоток грамотності населення, тим більша потреба в бібліотеках. З іншого - чим більше бібліотек, тим більше шансів ліквідувати неписьменність. Найбільш наочно залежність між зростанням грамотності населення та розвитком бібліотек можна продемонструвати на прикладі Радянського Союзу. У 1920 році число неписьменних в країні становило приблизно 44% населення. За періоді 1920 по 1960 рік вдалося добитися практично повної ліквідації неписьменності, що послужило сприятливим базою для розвитку бібліотек. За цей період число бібліотек з 16,6 тис. зросла до 136 тис., тобто збільшилася більш ніж у 8 разів. Настільки різке збільшення їх кількості пов'язане не тільки зі зростанням чисельності грамотного населення і поширенням початкової освіти, але і з розвитком на його базі середньої та вищої освіти, зростанням інформаційних потреб суспільства, пов'язаних з активним розвитком економіки і соціальної сфери. Разом з тим якраз створення мережі бібліотек послужило одним з факторів ліквідації неписьменності та розвитку економіки.

На діяльність бібліотек надають вплив і ряд інших соціально-демографічних параметрів. Як зазначалося, що склалася в суспільстві система духовних і матеріальних цінностей (політичних, релігійних, етичних, естетичних, екологічних і т.д.) має безпосередній вплив на діяльність бібліотек, визначає її цілі і завдання, а іноді і форми.

Бібліотека не в змозі безпосередньо впливати на ряд соціально-демографічних характеристик населення, в першу чергу його кількість. Вона може тільки реагувати на вік, дохід, сімейний стан, професію, расу, освіта, віросповідання і місце проживання своїх потенційних користувачів, але ніяк не в змозі змінити демографічний склад населення зони обслуговування, вплинути на скорочення або збільшення його чисельності. Незалежно від прийнятих бібліотекою рішень, одномоментні зміни кількісного складу населення або його розподілу по країні не відбудеться. Але зараз багато фахівців є прихильниками теорії, згідно якої єдина справжня мета бізнесу - створити споживача. Під цим розуміється, що саме виживання і виправдання існування організації залежить від її здібності знаходити споживача результатів своєї діяльності і задовольняти його запити.

Даний підхід повністю прийнятний для сучасних бібліотек. Будучи залежною від кількості потенційних користувачів, бібліотека повинна застосовувати різні форми і методи для збільшення числа своїх відвідувачів і розширення спектру надаваних їм послуг.

Разом з тим розвиток бібліотечної справи є одним з провідних факторів, що впливають на освітній і загальнокультурний рівень населення. Підвищення її показників веде, в свою чергу, до позитивних змін ряду демографічних характеристик, активізації ділового життя, зростанню валового національного продукту і в кінцевому підсумку - до підвищення добробуту населення.