Main content

Загальні бібліотеки

Для позначення бібліотек, що задовольняють бібліотечні потреби всього суспільства, використовуються різні терміни: публічні, масові, універсальні, загальні, загальнодоступні.

За роки радянської влади найбільше поширення в нашій країні набув термін "масова бібліотека", вживання якого пов'язане не стільки з науковими аргументами, скільки з політичними амбіціями. Він був введений в піку "буржуазному" бібліотекознавства, «маскують під терміном" публічні "свій класовий вигляд», і на противагу бібліотекам своєї країни, обслуговуючим студентів, вчених та інших "спеців", яких до широких мас трудящих не зараховували. Даний термін був закріплений у всіх нормативно-правових, довідкових та навчальних виданнях, що додало йому офіційний статус і забезпечило широке поширення до початку 1990-х років.

На рубежі 1980-1990-х років в радянському бібліотекознавстві почалося поступове повернення до терміну "публічна бібліотека", який широко використовувався в дореволюційній Росії, поширений в зарубіжних країнах і закріплений у багатьох міжнародних нормативно-правових документах. У пострадянський період з'являється низка публікацій і навіть проводяться спеціальні семінари, присвячені трансформації масових бібліотек у публічні. Термін "публічна бібліотека" вводиться в широкий обіг і знаходить відображення в юридичних та довідкових матеріалах. Так, поряд з терміном "спеціальні бібліотеки" він використаний в Концепції розвитку бібліотечної справи в Республіці Білорусь та Законі "Про бібліотечну справу в Республіці Білорусь" для позначення одного з типів бібліотек.

Одночасно в 1960-1970-і роки в бібліотекознавстві розгорнулася активна дискусія про соціальні функції масових та наукових (спеціальних) бібліотек. Одні дослідники, наприклад Л.М.Інькова, доводили, що відбувається поступове стирання суттєвих відмінностей між масовими та науковими бібліотеками та грань, що розділяє їх, стає рухливою. О.С. Чубар'ян, стверджуючи, що погляд на масову бібліотеку лише як на загальноосвітню застарів і не відповідає рівню розвитку масового читання, ставив завдання уточнення та розширення функцій масової бібліотеки, підвищення її "інформаційного потенціалу". Інші автори заперечували проти розширення інформаційної функції масових бібліотек, посилення їх ролі у задоволенні професійних запитів.

Зайнявши позицію прихильника реформування масових бібліотек, Н.С.Карташов прийшов до висновку, що "орієнтація на масового читача не може бути прийнята в якості типологічного ознаки", а зрослий освітній і професійний рівень радянських людей, зміна самого поняття "масовий читач" ведуть до зближенню функцій масових та наукових бібліотек ". Тож їм було введено термін" універсальна бібліотека ", а масова бібліотека стала розглядатися як її різновид. Незважаючи на те що слідом за терміном" масова бібліотека "поєднання" універсальна бібліотека "отримало офіційне визнання, воно було критично зустрінуте поруч фахівців, так як, на їхню думку, в його основі все-таки лежить склад фонду, а не соціальне призначення бібліотеки.

В кінці 1970-х років для позначення бібліотек, що задовольняють спільні інформаційні потреби, С.М.Дубаускас запропонував використовувати термін "загальна бібліотека". З такою пропозицією ще в 1920-і роки виступали П. Отле і Л. Вутерс, а також В.І. Чарнолускій і С.М. Ратінов. Проте ні в 1920-і роки, ні пізніше термін не набув поширення, хоча і конкретних аргументів проти нього висловлено не було. Разом з тим термін "загальна бібліотека" ("general library") зафіксований в сучасній міжнародній термінологічній системі, і його зміст визначається ІСО як "бібліотека, що охоплює в принципі всі галузі знань". Його аналог "allgemeine Bibliothek" вештається традиційним в німецькомовній термінології.

З нашої точки зору, термін "загальна бібліотека" найбільш прийнятний в якості узагальнюючого поняття для позначення типу бібліотек, що задовольняють спільні інформаційні потреби користувачів. Цей термін відповідає змісту позначуваного поняття, він використовується в міжнародному бібліотекознавстві, має еквіваленти в англійській та німецькій мовах. Деякі фахівці вже використовують його у своїй класифікації. Так, Ю.М. Столяров відзначає, що термін «" загальна бібліотека "нейтральний, неекспрессівен, досить точно відображає призначення бібліотеки».

Якщо прийняти термін "загальна бібліотека" в якості узагальнюючого, то виникає питання про місце в термінологічній системі інших понять, що використовуються для позначення окремих фупп бібліотек. Пропонуємо продовжити роботу над вирішенням даної проблеми, базуючись на міжнародних і зарубіжних нормах і традиціях вітчизняного бібліотекознавства.

ІСО розглядає публічну бібліотеку як одну з різновидів загальних бібліотек, призначену для обслуговування скоріше місцевого чи регіонального, ніж національного співтовариства. У німецькому бібліотекознавстві публічними прийнято вважати бібліотеки, "які обслуговують все населення громади чи регіону або спеціальні певні групи користувачів (наприклад, дітей, солдатів, пацієнтів лікарень, ув'язнених, співробітників підприємств)". Тому у відповідності з міжнародними і зарубіжними нормами ми пропонуємо у вітчизняній термінологічної системі використовувати поняття "публічна бібліотека" для позначення загальних бібліотек, що обслуговують жителів окремих населених пунктів або адміністративних районів, а також співробітників підприємств, організацій чи установ, пацієнтів лікарень, відпочиваючих у санаторіях і будинках відпочинку, військовослужбовців, ув'язнених та інших категорій користувачів.

Проведена фасетної класифікації бібліотек демонструє, що термін "універсальна бібліотека" найчастіше використовується для позначення бібліотек, виділених по змістовному або формальною ознакою фонду, віковим і психофізіологічним особливостям користувачів. При цьому зміст даного поняття змінюється 8 залежно від використовуваного ознаки поділу. Так, по змістовному ознакою фонду універсальними є бібліотеки, що розташовують фондом з усіх галузей знань. Виходячи з вікових характеристик контингенту користувачів, універсальними є бібліотеки, які обслуговують різні вікові категорії користувачів. Термін "універсальна" можна використовувати також в якості узагальнюючого для позначення бібліотеки, що поєднує в собі кілька ознак, які дозволяють називати її універсальною. Від використання терміну "масова бібліотека", як виник під впливом політичних факторів на певному етапі розвитку окремої країни і не має аналога в сучасній міжнародній термінологічній системі, ми пропонуємо відмовитися.