Main content

Загальні бібліотеки

У сферу діяльності загальних бібліотек входять задоволення спільних бібліотечних потреб, сприяння всебічному і гармонійному розвитку особистості, підвищення її рівня розвитку. Для досягнення цієї мети загальні бібліотеки формують універсальний за формою і змістом фонд документів і орієнтуються на обслуговування різних груп користувачів. Для бібліотек даного типу в значно більшій мірі, ніж для інших, характерна загальнодоступність.

Таким чином, основними типологічними ознаками загальних бібліотек є спрямованість на задоволення загальних інформаційних потреб, універсальний за формою і змістом фонд документів, орієнтація на обслуговування різних категорій користувачів на принципах загальнодоступності (табл. 5.3). Це дозволяє визначити загальні бібліотеки як бібліотеки, що задовольняють спільні інформаційні потреби всіх категорій користувачів на базі універсального за формою і змістом фонду документів.

Таблиця 5.3

ТИПОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ЗАГАЛЬНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК

Бібліотека Задовольняється потреба Змістовний склад фонду Склад фонду за формою документів Контингент користувачів Ступінь доступності
Загальна Загальна Універсальний Універсальний Різні соціальні групи Загальнодоступні
Спеціальна Особлива Універсальний або галузевої Спеціалізований Певні соціальні групи Доступ обмежений

 

У відповідності з теорією нечітких множин, що становить основу будь типологізації, окремі елементи множини можуть не володіти вичерпним набором типологічних характеристик. Тому не всі бібліотеки, що відносяться до загальних, можуть розташовувати універсальним за формою документів фондом або обслуговувати всі без винятку категорії користувачів. Разом з тим вони повинні прагнути до найбільшого відповідності моделі, домагатися досягнення її характеристик, якщо це не суперечить нормам, закладеним 8 основу діяльності бібліотеки її засновниками. Так, всі публічні бібліотеки повинні прагнути до реалізації принципу загальнодоступності. Однак якщо ці бібліотеки знаходяться на території підприємства, організації або установи, тим більш режимного (військова частина, в'язниця і т.п.), то реалізувати цей принцип вони можуть тільки стосовно до осіб, що мають доступ на дану територію. Разом з тим висновок бібліотеки за межі підприємства (як профспілкових публічних бібліотек) дозволяє відразу перейти на обслуговування всіх категорій користувачів, що проживають в зоні її діяльності.

Відповідно до можливостей, якими володіють загальні бібліотеки Білорусі для задоволення потреб користувачів, серед них можна виділити три групи: національна, обласне універсальні (регіональні) та публічні. Ці бібліотеки мають загальними типологічними характеристиками. Крім того, об'єднання в один тип національної, обласних універсальних і публічних бібліотек дозволяє зберегти склалися в бібліотечній системі республіки горизонтальні і вертикальні зв'язки, що забезпечують ефективну взаємодію між бібліотеками даного типу.

Питання про віднесення національних бібліотек до того чи іншого типу є одним з найбільш спірних. Одні автори вважають їх публічними (масовими, універсальними), інші відносять до спеціальних (науковим). У міжнародних класифікаційних системах вони найчастіше виділяються в самостійний тип. Разом з тим національні бібліотеки в набагато більшому ступені, ніж які б то не було інші, спрямовані на задоволення в першу чергу загальних, а не якихось інших потреб. Саме вони формують найбільш повний і універсальний за всіма параметрами фонд, призначений для всього суспільства, а не окремих його соціальних груп. Названі характеристики дозволяють з повним правом віднести національні бібліотеки до загальних.

Тюлін розроблена модель національної бібліотеки, де відображені її основні функції: формування з вичерпною повнотою і вічне зберігання фонду вітчизняних документів; формування з максимальною в межах інтересів і можливостей держави повнотою фонду іноземних документів; створення загальнодержавних по території і універсальних за тематикою джерел бібліографічної інформації; обслуговування документами і бібліографічною інформацією на основі поєднання принципів загальнодоступності та пріоритетності в задоволенні запитів; управління реалізацією основних бібліотечних функцій в державному масштабі; розробка і впровадження основних методичних принципів діяльності бібліотек країни; розробка наукових основ бібліотечної справи, здійснювана та организуемая в масштабах держави; міжнародне співробітництво з всесвітнім програмами.

Наступною групою бібліотек в ієрархії, сформованої за ступенем задоволення загальних інформаційних потреб, є регіональні (обласні) універсальні. Як до національних, так і обласним не вироблені єдині підходи. Найчастіше обласні бібліотеки відносять до наукових масовим (публічним) або науковим спеціальним. Типологічні функції УНБ як різновиду наукових бібліотек визначені М.І. Килина. У міжнародній практиці регіональні бібліотеки слідом за національними виділяють в окремий тип.

Обласні бібліотеки володіють тими ж характеристиками, що і національна бібліотека, тільки стосовно до обласного рівня. Використовуючи в якості методологічної бази теоретичні положення про національній бібліотеці, запропоновані Н.І. Тюлін, можна побудувати модель обласної універсальної бібліотеки. ОУБ з вичерпною повнотою комплектує і постійно зберігає фонд краєзнавчих документів; формує з максимальною повнотою в межах інтересів і можливостей області фонд національних та іноземних документів; створює універсальні по тематиці джерела бібліографічної інформації, що розкривають інформаційні ресурси області; обслуговує документами і бібліографічною інформацією на основі поєднання принципів загальнодоступності та пріоритетності в задоволенні запитів жителів області; управляє реалізацією основних бібліотечних функцій в масштабі області; здійснює науково-методичну діяльність у відповідності з інтересами бібліотек області; співпрацює з вітчизняними і зарубіжними бібліотеками.