Main content

Дитячі та юнацькі бібліотеки

Найчисленніший контингент читачів складають діти і юнацтво. Удосконалення обслуговування цих читачів вимагає розмежування функцій різних видів бібліотек на основі читацьких інтересів і цілей читання, більш глибокої спеціалізації в обслуговуванні, більш чіткої взаємодії і бібліотечної кооперації. На дитячі бібліотеки покладається організація обслуговування книгою старших дошкільнят та школярів до 14 років; задоволення запитів вчителів та інших осіб, які ведуть роботу з дітьми.

Вони також надають методичну допомогу шкільним бібліотекам регіону. Зміст фонду дитячої бібліотеки направлено на забезпечення комплексного виховання читачів-дітей і підлітків.

Мережа дитячих бібліотек організовується на основі централізації при наявності в місті розгорнутої мережі дитячих бібліотек (не менше 8-10), вони об'єднуються в самостійну ЦБС. В інших випадках дитячі бібліотеки входять до складу ЦБС державних масових бібліотек. У структуру самостійної ЦБС дитячих бібліотек входять: центральна міська дитяча бібліотека, дитячі бібліотеки-філії, позастаціонарного форми обслуговування (бібліотечні пункти).

Організаційно-методичним і координаційним центром бібліотек усіх відомств, провідних роботу з дітьми, є центральна міська (районна) дитяча бібліотека (ЦДБ). Вона визначає постановку і зміст бібліотечної роботи з дітьми, організовує залучення дітей і підлітків до систематичного читання. ЦДБ координує діяльність дитячих і шкільних бібліотек.

Мережа шкільних бібліотек створена для обслуговування книгою учнів за місцем навчання. Шкільна бібліотека - структурний підрозділ школи і розвивається як її органічна частина. Якщо дитяча бібліотека, що створюється за адміністративно-територіальною ознакою органами культури місцевої адміністрації, є універсальною масової (публічної) бібліотекою, то шкільна бібліотека - спеціальна, навчальна бібліотека. Вона виконує кілька взаємопов'язаних функцій: освітньо-виховну та інформаційну по відношенню до учнів і інформаційно-методичну по відношенню до вчителів. Вона комплектує фонд підручників, програмну літературу для позакласного читання, а також навчально-методичну літературу для вчителів.

Дитячі та шкільні бібліотеки об'єднує спільність основних завдань і принципів діяльності. Взаємодія дитячих та шкільних бібліотек необхідно з метою підвищення ролі книги і читання в вихованні підростаючого покоління, повного охоплення дітей і підлітків бібліотечним обслуговуванням, найбільш ефективного використання місцевих бібліотечних фондів, ліквідації роз'єднаності і відособленості в роботі.

Організаційною основою взаємодії дитячих і шкільних бібліотек є координаційний план. В обласних (крайових) центрах функціонують обласні (крайові) дитячі бібліотеки. Крім безпосереднього обслуговування читачів-дітей вони виконують функції научнометодіческіх і координаційних центрів для всіх бібліотек, які обслуговують дітей.

Як центри, які організовують і здійснюють бібліотечне обслуговування юнацтва, виступають масові бібліотеки для дорослих. Залежно від кількості юних читачів, величини фонду та іншого в них організовуються юнацькі групи, кафедри видачі, відділення, відділи, абонементи. Як правило, при ЦБ ЦБС створюються юнацькі відділи або абонемент, при філіях - юнацькі групи, кафедри. В умовах ЦБС встановлюються зв'язки між юнацькими структурними підрозділами та іншими ланками бібліотечного обслуговування юнацтва, а також наступність у роботі дитячих та юнацьких структурних підрозділів. З кінця 60-х рр. почали формуватися обласні юнацькі бібліотеки. Відмінність їх від універсальної наукової і масової бібліотек полягає у виділенні для обслуговування специфічної вікової групи (15-21 рік). В умовах обласної юнацької бібліотеки з'являється можливість спостерігати юнацтво як читацьку категорію, поглиблено працювати з нею з урахуванням особливостей соціально-психологічного розвитку, сучасних завдань виховання і освіти молодого покоління країни, на основі диференційованих читацьких інтересів формувати фонд, виробляти ефективні форми і методи роботи з юними читачами, надавати кваліфіковану методичну допомогу бібліотекам інших відомств, які обслуговують юнацтво.

Склад фонду юнацької бібліотеки характеризується універсальністю та загальноосвітньої спрямованістю з пріоритетним комплектуванням гуманітарного і научнопопулярного характеру. Обласні юнацькі бібліотеки виконують роль науково-методичного і координаційного центру формування єдиного регіонального фонду літератури для юнацтва, організації його раціонального використання на основі взаємодії бібліотек різних відомств.

Вони розробляють і видають методичні рекомендації, інформаційні та бібліографічні посібники та ін. Важливе місце в їх роботі займають виявлення, вивчення і узагальнення передового досвіду, найбільш ефективних форм бібліотечні роботи з юнацтвом, впровадження їх в практику. Працюючи, як і обласні дитячі бібліотеки, в координації з обласними універсальними науковими бібліотеками, обласні юнацькі бібліотеки беруть участь в розробці і реалізації зведених координаційних планів методичної, бібліографічної та науково-дослідницької роботи, єдиних міжвідомчих планів бібліотечного обслуговування юнацтва області.

Широку популярність отримала діяльність державної юнацької бібліотеки. Вона веде різноманітну і комплексну роботу по обслуговуванню читачів, організації системи бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва, вивчення та аналізу її функціонування. Бібліотека здійснює інформаційну роботу з проблем молоді, підготовку і видання бібліографічних посібників для юнацтва, проводить наукові дослідження по соціології і психології читання юнацтва, розробляє методичні рекомендації для мережі юнацьких бібліотек, абонементів, філій, кафедр видачі при бібліотеках для дорослих.