Main content

Основні поняття

Бібліотекознавство - це наука про бібліотечну справу, що має тривалу історію, ємне теоретичний зміст, обширний понятійний апарат, широку область практичного застосування та інші риси, притаманні більшості наукових і навчальних дисциплін. Для розуміння його теоретичних основ надзвичайно важливо з самого початку засвоїти властивий йому мову - понятійний апарат, або терміносистему. Він досить розвинений і налічує кілька тисяч власних термінів і понять споріднених наук, найважливіші з яких наведені нижче.

Бібліотека. У бібліотекознавстві існує велика кількість визначень цього поняття. У цьому підручнику під бібліотекою розуміється спеціальна установа, що здійснює індивідуальне за формою організації забезпечення суспільних потреб в інформації, зосередженої в її фонді публікацій (бібліотечному фонді). Бібліотека - це інформаційна система, яка надає в розпорядження суспільства сконцентровані в ній інформаційні ресурси. В юридичному сенсі під бібліотекою розуміється інформаційне, культурне, освітнє установа, що має організованим фондом тиражованих документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

Бібліотекар. Працівник бібліотеки, що виконує професійні бібліотечні операції в бібліотеках та аналогічних інформаційних установах, а також посаду, яка вимагає спеціального бібліотечної освіти.

Бібліотечна справа. У цьому підручнику воно розглядається як область професійної праці, призначенням якого є задоволення інформаційних потреб суспільства за допомогою інформаційних ресурсів, зосереджених у бібліотеках, а також як сукупність бібліотек, що діють на тій чи іншій території. В юридичному сенсі бібліотечна справа - це галузь інформаційної, культурно-просвітницької та освітньої діяльності, завданнями якої є створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробка їх фондів, організація бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек, підготовка кадрів працівників бібліотек, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек. Бібліотечна справа є сферою досліджень і додатків бібліотекознавства.

Документ. Читач бібліотеки, як правило, має справу тільки з тією частиною інформації, яка певним чином об'єктивувати, або матеріалізована. Найбільш поширеною формою її матеріалізації є документ - матеріальний об'єкт (наприклад, папір, магнітна стрічка, дискета ЕОМ, лазерний диск, пергамен, папірус, глиняна табличка і т.п.), що містить закріплену на ньому інформацію і призначений для її зберігання і передачі. У більш широкому і юридичному сенсі під документом розуміється зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють ідентифікувати її. Термін "документ" входить в понятійний апарат бібліотекознавства, оскільки в переважній більшості випадків бібліотечні процеси пов'язані не стільки з усною інформацією, скільки з інформацією, що має форму одного з різновидів документа - публікації.