Main content

Економіка як фактор зовнішнього середовища

Подальша стабілізація і зростання темпів виробництва в країні змінили і ситуацію в бібліотечній справі. У галузі почали реалізовуватися програми, спрямовані ід, систематичне поповнення фондів найбільш цінними виданнями, автоматизацію бібліотечноінформаціонних процесів, активізувався обмін інформацією із зарубіжними партнерами. Поліпшення фінансового становища підприємств і організацій дозволило збільшити частку фінансових коштів, що спрямовуються на розвиток бібліотечно-інформаційного обслуговування. Визначення чітких економічних орієнтирів призвело до збільшення попиту на послуги бібліотек та усвідомленню їх ролі у вирішенні соціально-економічних завдань. Найбільш яскравим проявом даної тенденції є рішення про будівництво нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі.

Але це зовсім не означає, що бібліотека виступає тільки як споживач фінансових ресурсів суспільства. Як інститут, що займає провідне місце у формуванні ціннісної системи громадян, освіті і професійній підготовці спеціалістів, бібліотека виступає в якості основного виробника трудових ресурсів суспільства. Сучасний етап розвитку характеризується зростанням наукоємності суспільного виробництва, швидким підвищенням продуктивності праці, широким поширенням прогресивних технологій, викликає зростання вимог до рівня загальної і професійної підготовки, компетенції учасників виробництва матеріальних і духовних цінностей, стимулює їх до більш інтенсивного використання різних видів інформації. Бібліотека сприяє підвищенню загальної культури виробництва, впровадженню екологічно чистих технологій, формуванню здорового способу життя, що дозволяє суспільству значно економити фінансові кошти, не витрачати їх на виробництво продукції низької якості, ліквідацію наслідків гуманітарних і екологічних катастроф, лікування хвороб і т.п. У зв'язку з цим все більше зростає роль бібліотеки як безпосереднього учасника суспільного виробництва.

Зміна структури ринку і перетворення інформації в товар, який можна ефективно реалізувати, значно змінило економічний статус бібліотек. Сучасні бібліотеки виступають не тільки пасивними споживачами, а й активними виробниками низки інформаційних продуктів, які є самостійним товаром. Високі темпи розвитку економіки змушують підприємства безперервно модернізувати свою продукцію, шукати нові ринки збуту, що веде до постійно збільшується попит на інформаційні послуги бібліотек. Інформація стає основним компонентом при виробництві все більшої кількості товарів і послуг, тому бібліотеки підприємств і установ виступають як безпосередні учасники виробничого процесу.

Все це робить бібліотеку повноправним суб'єктом економічної системи суспільства - суб'єктом, який не тільки споживає, але і вносить свій внесок у формування національного доходу країни.

Таким чином зміна економічної ситуації в суспільстві, економічні підйоми і кризи, рівень економічної активності в різних регіонах країни є одним з факторів зовнішнього середовища, неконтрольованих бібліотечної сферою і активно впливають на розвиток бібліотек. Бібліотеки ж, у свою чергу, задовольняючи інформаційні потреби, сприяє економічному прогресу і зростання матеріального добробуту суспільства, що ^ кінцевому підсумку веде до збільшення потоку ресурсів, що спрямовуються суспільством на розвиток бібліотечної справи.