Main content

Диференціація спеціальних бібліотек за характером діяльності організацій

Істотною ознакою видової диференціації спеціальних бібліотек є характер (рід) діяльності організації, якою належить бібліотека. На підставі цієї ознаки можна виділити чотири види спеціальних бібліотек, що задовольняють особливі інформаційні потреби, викликані до життя певними сферами професійної діяльності: навчальні, виробничі, наукові та управлінські бібліотеки.

Термін "навчальна бібліотека" - один з найбільш усталених у бібліотекознавстві. Під ним розуміють спеціальні бібліотеки, які мають задовольняти інформаційні потреби користувачів, що у процесі навчальної діяльності. Серед усіх цих бібліотек можна назвати такі групи: вузівські (університетів, академій, інститутів) бібліотеки, бібліотеки коледжів, технікумів, училищ, шкіл, ліцеїв, гімназій. Бібліотеки навчальних закладів сприяють освіті та вихованню учнів. Забезпечення навчального процесу — їхнє головне соціальне призначення та відмінна риса. Вони мають у своєму розпорядженні як універсальні фонди (шкільні, університетські бібліотеки), так і фонди, що відповідають профілю навчального закладу, великою екземплярністю навчальної літератури.

Безумовно, навчальні бібліотеки задовольняють як навчальні потреби. Так, вони реалізують виховну функцію, сприяючи засвоєнню моралі, моральності, етики, естетики, загальнолюдських духовних цінностей. Навчальні бібліотеки беруть участь у задоволенні виробничих запитів, пов'язаних із виробничою практикою учнів та студентів або участю навчального закладу у роботі навчально-виробничого комплексу чи об'єднання. Бібліотеки вузів, де ведеться науково-дослідна робота, де накопичилися фонди наукової літератури, призначеної для науковців, беруть участь у задоволенні науково-дослідних запитів. Проте пріоритетною функцією для навчальних бібліотек залишається забезпечення навчального процесу, у якому беруть участь учні (студенти) та викладачі.

Найбільш складними за змістом та організацією роботи є бібліотеки вузів. Тут склалася триступінчаста структура організації бібліотечного обслуговування, що включає фундаментальну бібліотеку, бібліотеки-філії на факультетах та інших підрозділах вузу та відділення факультетських та інститутських бібліотек при кафедрах, кабінетах та лабораторіях.

Фундаментальна (центральна) бібліотека здійснює загальне організаційно-методичне керівництво, централізоване комплектування, обробку фондів, книгозбереження, бібліографічну роботу. Для обслуговування читачів створюється система читальних залів та кабінетів.

У великих містах із розвиненою мережею вузівських бібліотек виділяються головні бібліотеки. У їх функції входить вирішення питань організаційно-методичного керівництва мережею бібліотек вузів міста, створення єдиного довідкового апарату, координації планів комплектування, інформаційно-бібліографічної діяльності тощо. ), пов'язане зі створенням наприкінці 60-х рр. зональних об'єднань вузівських бібліотек Очолюють ці об'єднання зональні бібліотеки. Ними стали наукові бібліотеки Московського, С-Петербурзького, Казанського, Саратовського, Томського, Іркутського, Ростовського університетів та ін. вивчення та використання передового досвіду, підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, здійснюють координацію з бібліотеками інших систем.

Науково-методичним центром бібліотек ВНЗ країни є Наукова бібліотека Московського державного університету, при якій функціонує Центральний методичний кабінет. Термін "виробнича бібліотека" теж досить широко використовується в бібліотекознавстві, хоча нерідко його ототожнюють із терміном "технічна бібліотека". Основною типоутворюючою ознакою виробничих бібліотек є задоволення ними інформаційних потреб, спричинених виробничою діяльністю користувачів (читачів) цих бібліотек. Виробнича (практична) діяльність здійснюється не лише промисловими підприємствами, а й підприємствами та установами інших сфер народного господарства. Таким чином, можна виділити наступні групи виробничих бібліотек: технічні, сільськогосподарські, медичні, військові та ін. передовий виробничий досвід із метою запровадження його за місцем роботи читачів.