Main content

Загальна типологічна характеристика спеціальних бібліотек та їх видова диференціація

У цьому твердженні закладено щонайменше два принципово невірні положення. По-перше, будь-яка спеціальна бібліотека за основу формування фонду також бере не форму документа, а його інформаційну цінність, тобто відповідність інформаційних матеріалів профілю бібліотеки та інформаційним потребам окремих категорій вчених та спеціалістів. По-друге, фонди спеціальних бібліотек динамічні. У міру зміни інформаційних запитів та появи нових форм документів, інформаційних матеріалів на нових носіях спеціальні бібліотеки поповнюють ними свої фонди. Звичайно, робиться це диференційовано з урахуванням типу, виду та профілю бібліотеки. Отже, формування та використання довідково-інформаційного фонду не може бути відірвано від бібліотеки, це її основна функція. Діяльність спеціальних бібліотек, їх функції та місце у структурі НТІ можуть правильно визначатися лише на основі вирішення принципового питання про самостійність та взаємодію спеціальної бібліотеки та інформаційного органу.

Насправді склалися різні варіанти функціонального і структурного розмежування сфер діяльності між бібліотекою і службою НТИ: 1) у створенні функціонує лише бібліотека, виконує багато функцій, властиві службам НТК; 2) в організації функціонують і бібліотека, і служба НТІ, що перебувають у різному адміністративному підпорядкуванні (проявляються дублювання та паралелізм у роботі); 3) бібліотека підпорядкована службі НТІ (входить до її структури), багато функцій виконуються спільно, однак і в даному випадку переважна більшість одних і тих же функцій в одних організаціях виконують служби НТІ, в інших - бібліотеки; 4) бібліотеки та служби НТІ - самостійні структурні підрозділи, підпорядковані одному керівнику - організації (тут більш чітке розмежування функцій); 5) злиття бібліотеки та служби НТІ в один орган (відділ НТІ).

Практика підтверджує, що у будь-якому разі бібліотека здатна виконувати багато функцій, властиві зазвичай службі НТІ. Оптимальною є така система інформаційного обслуговування вчених та спеціалістів, яка забезпечує надання широкого кола послуг та максимально можливе задоволення всього комплексу інформаційних потреб. Організаційно це може бути реалізовано у вигляді бібліотечно-інформаційного центру (комплексу).

Служба аналізу та узагальнення НТІ створюватиме інформаційну документацію шляхом аналітико-синтетичної обробки змісту першоджерел, щоб забезпечити фахівців ідеями та фактами. Ці ідеї та факти можуть міститись у документах (опублікованих та неопублікованих) або їх слід отримати з оброблених документів логічним шляхом.

Специфічними функціями служби НТІ є також участь у рекламній діяльності організації, представлення її розробок у вітчизняних та міжнародних виставках, організація та підготовка реєстраційних та інформаційних карт на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, організація видавничої діяльності.

Активна роль бібліотеки проявляється у накопиченні, зберіганні, переробці, пошуку та наданні документів. Потік опублікованих та неопублікованих документів реальним для читача (споживача) стає лише осідаючи до фонду бібліотеки. При цьому, комплектуючи та організуючи фонд, бібліотека забезпечує: 1) концентрацію інформації, яка розосереджена в потоці документів; 2) надання читачам найбільш значущої літератури завдяки першочерговому комплектуванню літератури провідних країн, організацій, авторів, придбання "ядерних" періодичних видань; 3) розширення професійного кругозору фахівців, що обслуговуються за рахунок комплектування та бібліографування документів за перспективними напрямками науково-технічного прогресу; 4) передачу інформації у часі та завдяки цьому наступність у розвитку ідей та концепцій; 5) можливість повторного звернення до прочитаного, що сприяє кращому сприйняттю та засвоєнню знання.

Діяльність бібліотеки сприяє не тільки освоєнню інформаційних ресурсів, а й створенню комфортного інформаційного середовища, розширенню уявлення про об'єкт, що цікавить, за рахунок встановлення його зв'язків з іншими об'єктами та областями науки, первісному ознайомленню зі станом питання без звернення до повних текстів документів. Так, наприклад, за обсягом літератури, відображеної в розділах традиційних каталогів і картотек, можна судити про рівень розробленості проблеми та зробити висновок про тенденції її розвинута; за географічною належністю документів та організаціям, що їх створили, можна визначити коло провідних країн та авторських колективів; за розсіювання статей у періодичних виданнях можна встановити широту поширення ідей, концепцій, методів і т. д.

Система науки, виробництва, науково-технічної інформації будується за галузевим принципом, за цим же принципом поділяються і фахівці історики і т. д.). Вплив на зміст інформаційних запитів вчених та фахівців надає їх професія, а ознакою, що визначає потреби в бібліотечних ресурсах, є тематична спрямованість. Тому спеціальні бібліотеки розрізняються насамперед у галузях знання. Саме галузева спеціалізація бібліотек визначає їх видові особливості у формуванні фондів, контингенті читачів, а також організації інформаційного обслуговування абонентів.

Можна виділити три основні групи спеціальних бібліотек: суспільно-наукового (гуманітарного), природничо-наукового та прикладного профілю. Подальша деталізація — за галузями науки та промисловості — конкретизує фондову орієнтацію спеціальних бібліотек (астрономічні та геологічні, географічні та картографічні, історичні та з мистецтва, юридичні, медичні та сільськогосподарські, технічні та ін.). Усередині цих груп може бути проведена подальша диференціація бібліотек з більш вузьких галузей знання.

Важливою ознакою диференціації спеціальних бібліотек є характер (рід) діяльності організації, якою належить бібліотека. З цієї підстави виділяють наукові, навчальні, виробничі та управлінські бібліотеки. Використовуючи інші ознаки, можна виділити групи спеціальних бібліотек за їх статусом (загальноросійські, центральні галузеві та регіональні, головні, філійні), за видом літератури (бібліотеки патентів), за категорією абонентів, що обслуговуються (бібліотеки для сліпих).