Main content

Основні функції НБ

Такий розподіл функцій, однак, повинно бути досягнуто не шляхом адміністративних обмежень, а зміцненням ресурсів інших бібліотек, а також наданням статусу публічної більш широкому колу бібліотек і залученням до участі в загальнодержавній системі міжбібліотечного абонемента спеціальних бібліотек окремих відомств. Ці заходи відкривають можливість саморегуляції потоку чітатечей, при якій вони самі вибирають ту бібліотеку, ресурси і умови обслуговування якої найбільш відповідають специфіці їх інформаційних потреб. Об'єктивна потреба в бібліотечному взаємодії породжує тенденцію до формування бібліотечних систем.

А ця тенденція, в свою чергу, вимагає єдності методичних принципів, уніфікації бібліотечних процесів, узгодженості в діях. НБ мають всі передумови для того, щоб очолити рішення таких задач. Положення головної бібліотеки країни забезпечує їм відповідні ресурси і досвід у вирішенні професійних питань на загальнодержавному рівні. Формується об'єктивна зацікавленість НБ в бібліотечній кооперації, що збігається з інтересами інших бібліотек. В результаті НБ виходить за межі сформованої сфери діяльності, починає грати все більшу роль у вирішенні питань національного (державного) бібліотечного обслуговування в цілому.

Участь НБ в розвитку бібліотечної справи країни представлено чотирма функціями: централізація бібліотечних процесів (каталогізація, систематизація, книгообмін, депозитарне зберігання, МБА), координація діяльності бібліотек, методична робота (в тому числі стандартизація в галузі бібліотечної справи та бібліографії), підвищення кваліфікації кадрів бібліотечних працівників. Методична функція полягає в розробці, впровадженні та вдосконаленні основних методичних принципів діяльності бібліотек країни, які забезпечують єдність виконання основних бібліотечних процесів, без яких неможливі взаємовикористання їх ресурсів і гарантія високої якості. Науково-дослідницька діяльність - одна з наймолодших функцій НБ. Від інших бібліотечних установ і інститутів їх відрізняє не стільки проблематика досліджень, скільки важливість її для загального розвитку і вдосконалення бібліотечної справи країни і роль самої НБ, не тільки виконавська, а й у багатьох випадках організуюча і керівна по відношенню до інших бібліотек-учасниць, т . е. здійснення і організація в масштабах держави розробки наукових основ бібліотечної справи.

Пріоритетними напрямками наукових досліджень для НБ є: проблеми, зумовлені, се головними (типологічними) функціями і необхідністю їх виконання в безпосередній співпраці з іншими бібліотеками (формування сукупних національних фондів, національних зведених каталогів і ін.); забезпечення її власної діяльності в допомогу науці (вдосконалення формування фондів, розкриття їх змісту, організація довідково-пошукового апарату на сучасній технічній основі, створення бібліографічних джерел та ін.); проблеми, пов'язані з переходом на сучасну інформаційну технологію і забезпечують сумісність її технологічних компонентів з компонентами інших бібліотек; соціологічні дослідження, пов'язані з аналізом потреб суспільства в інформації; розробка й реалізація загальнодержавних бібліотечних та інформаційних програм; розробка загальнотеоретичних проблем бібліотекознавства, що створюють необхідну загальнотеоретичну базу для прикладних досліджень (наприклад, типологія бібліотек, бібліотечна термінологія, закономірності формування бібліотечних систем, методологія бібліотекознавчих досліджень та ін.); проблеми книги та інших видів документів як пам'ятників культури і носіїв інформації про розвиток людства.

В сучасних умовах розвивається міжнародна співпраця бібліотек. НБ стає головним важелем в його механізмі, представляючи свою країну чи очолюючи участь своїх бібліотек в міжнародних бібліотечних програмах та інших формах співробітництва. Міжнародне бібліотечне співробітництво здійснюється НБ безпосередньо шляхом прямого входження у всесвітні і регіональні бібліотечні системи та мережі, участі в міжнародних банках бібліотечних та інформаційних організацій, прямої взаємодії із зарубіжними бібліотеками.

Пріоритетними напрямами міжнародного співробітництва НБ є: участь у реалізації основних програм Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і установ (ІФЛА); робота з міжнародної стандартизації в галузі бібліотечної справи за допомогою участі в розробці по лінії Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) міжнародних стандартів і їх прямого використання, а також сприяння впровадженню в практику російських бібліотек; безпосереднє співробітництво з НБ країн світу на двосторонній основі і іншими бібліотеками та спорідненими установами з питань, що становлять взаємний інтерес.