Main content

Сутність бібліотекознавства як науки

Нарешті, положення про інформації, зафіксованої у вигляді публікацій, доводиться акцентувати і в силу поглядів, все ще превалюють у сучасному бібліотекознавстві. Тут ще продовжує панувати недостатньо чітке сприйняття понять інформація "і" публікація "(документ). До того ж можна відмітати ототожнення (нерозрізнення) інформації і публікації або абсолютизацію публікації. Внаслідок сама інформаційна складова об'єкта бібліотекознавства або відтісняється на задній план, або - що ще гірше - повністю ігнорується.
У професійному бібліотечному мовою ця помилка виражається в тому, що в деяких виданнях наводиться вираз "бібліотекар працює з книгою". Це можна розцінити як свого роду "публікаціоністскій" ухил: на перше місце висувається публікація, а про інформацію замовчується або вона взагалі зникає з поля зору.

Насправді ж немає ні найменших підстав ні для абсолютизації публікації, ні для ототожнення її з інформацією. Справжнє їх співвідношення бездоганно точно описується взаємозв'язком категорій сутності і явища, змісту і форми. Інформація - сутність, зміст; публікація - явище, форма. Вони пов'язані нерозривному діалектичному зв'язком, але безумовний примат належить інформації як сутності, як змістом.

Отже, інформація як елемент об'єкта бібліотекознавства, як предмет праці в бібліотечній справі володіє безумовним пріоритетом у відношенні публікації, хоча й існує в бібліотечній справі в нерозривній єдності з нею. Щоб довести це, достатньо послатися хоча б на те, що форма публікації історично змінювалася. Вона пройшла шлях від глиняної таблички, папірусу до "електронного" видання. Зміст же і сутність публікації Не змінювалися ніколи. Ними протягом усієї історії залишалася і залишається інформація.

З цього випливає принципово важливий висновок про одну з сутнісних, проте до цих пір оспорюваних характеристик бібліотекознавства. Оскільки пріоритет віддається інформації, правда, нерозривно пов'язаної з публікацією, остільки інформаційна спрямованість бібліотекознавства є найважливіша і істотна його характеристика.

Зі сказаного ж про співвідношення документа і публікації випливає, що бібліотекознавство не тільки "інформаційно", але і "документно". Але "документно" воно тому, що має справу з публікацією як різновидом документа. Ця лінія характеристики бібліотекознавства менш істотна в зв'язку з вторинністю публікації в першій ланці об'єкта бібліотекознавства.

Другим елементом триланкової системи, що утворює об'єкт бібліотекознавства, згідно зі згаданим діяльнісного підходу, є суб'єкт праці, тобто читач (споживач інформації, абонент, користувач).

Справедливо акцентуючи увагу на тому, що інформація у вигляді публікації становить один із наріжних каменів об'єкта бібліотекознавства, не можна одночасно не бачити, що сама по собі інформація без споживання і використання, без реального або потенційного суб'єкта, що споживає її, якої цінності або значення не має. Інформація в бібліотечній справі, як у соціальній системі, є не самоцінністю, не самоціллю, а предметом праці, предметом споживання і використання. Дійсна цінність інформації в умовах бібліотечної справи визначається в першу чергу матеріальними або духовними результатами її використання. Так само все золото, всю коштовність світу не коштували б ні гроша, якби їх було неможливо так чи інакше використовувати.