Main content

Інформаційні потреби

Інформація необхідна людині для використання її в дапьней діяльності. Задоволення навіть найпростіших потреб як на початкових етапах розвитку людства, так і в сучасному суспільстві завжди пов'язано з інформацією. Для виконання завдань з досягнення практичних цілей потрібна інформація про зміни в навколишньому середовищі і про умови самих завдань. Від того, який характер здобуває діяльність людини, залежить і характер розвитку її ВП.

Під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ перед суб'єктом постає завдання, реалізація якої вимагає певної інформації. В результаті обдумування завдання у відповідній зоні довготривалої пам'яті людини складається її образ, або внутрішня модель. Відбувається усвідомлення суб'єктом виниклої інформаційної потреби, що веде до створення ідеального "пошукового образу", що відповідає його уявленням про характер та зміст інформації, необхідної для вирішення поставлених завдань.

Процес формування суб'єктивних уявлень про власне незнання є відображенням процесу предметизації ІП і відбувається на базі аналізу "уже наявної у суб'єкта інформації про компоненти та умови діяльності, тобто на підставі його інформаційного потенціалу (тезауруса) в певній галузі". Співвідношення суб'єктивних уявлень індивіда про необхідну йому інформації та про предмет потреби може бути будь-яким - від повної тотожності до абсолютного розбіжності.

Будь-яке суспільство, на якому б рівні розвитку воно не знаходилось, організовує виробництво матеріальних і духовних благ. У замкнутих соціальних системах, в рамках яких здійснюється лише просте відтворення, не виникає (або майже не виникає) потреби в нових знаннях. Існуюче в цих системах виробництво інформаційно забезпечується емпіричними знаннями, накопиченими поколіннями. Якщо діяльність носить репродуктивний характер, тобто мета принаймні одного разу вже досягалася, необхідність в отриманні інформації буде мінімальною. У суспільствах, де здійснюється розширене відтворення, виникає постійна потреба в нових, додаткових знаннях. Сучасна діяльність людини в різних сферах науки, техніки і виробництва постійно змінюється і ускладнюється: ставляться нові цілі, удосконалюються засоби і методи, змінюються умови і т. д. Для того щоб суб'єкт міг успішно функціонувати в новій ситуації, потрібні коректування ідеальної моделі цієї діяльності, приведення її у відповідність до зміненими умовами чи створення нової моделі. Це можливо тільки за наявності у суб'єкта необхідної інформації. Якщо він не має в своєму розпорядженні нею в даний момент, то не зможе побудувати нову ідеальну модель діяльності, а отже, ефективно здійснювати саму діяльність в умовах, що змінилися.

В результаті зіставлення образу з наявною інформацією у суб'єкта виникають кілька альтернатив подальшої діяльності:

• наявної інформації достатньо для здійснення діяльності щодо задоволення потреби;

• наявної інформації недостатньо для здійснення діяльності по задоволенню потреби, і від досягнення мети необхідно відмовитися;

• наявної інформації недостатньо для здійснення діяльності щодо задоволення потреби, і для досягнення мети необхідно продовжити пошук необхідної інформації в зовнішньому середовищі.

При прийнятті третьої альтернативи ІП, відображена в свідомості у вигляді моделі, усвідомлюється як неузгодженість між наявними та необхідними знаннями. Виникла ситуація сприймається і переживається суб'єктом як суперечність, яка не вкладається в рамки змісту наявної інформації або в рамки звичних, уже знайдених шляхів вирішення проблеми, а задоволення інформаційної потреби стає одним з найважливіших етапів діяльності.

Відсутню інформацію людина може отримати кількома шляхами: із зовнішнього середовища за допомогою безпосереднього спостереження, від оточуючих (близьких, знайомих, колег тощо) у процесі спілкування або зі штучно створених інформаційних систем. При цьому необхідно зазначити, що для її отримання людина може звернутися до свого попереднього досвіду і незалежно від результату не звертатися більше до інших джерел знання або, за відсутності позитивного результату, поступово починати звертатися і до них або одночасно почати пошук інформації по всіх напрямах.