Main content

Організаційна структура бібліотеки

Сукупність протікають в бібліотеці приватних процесів, що призводять до отримання кінцевих результатів діяльності (надання послуг, випуск і реалізація продукції), являє собою єдиний процес. Саме в цьому процесі відбувається об'єднання співробітників бібліотеки, а його зміст справляє визначальний вплив на організаційну побудову (структуру) бібліотеки і її структурних одиниць (підрозділів).

Організаційну структуру бібліотеки можна визначити як цілісну, впорядковану сукупність відносно самостійних підрозділів, що реалізують закріплені за ними функції і цілі, наділених відповідною компетенціею і знаходяться в певних відносинах між собою Виділяють виробничу і управлінську структуру. Вони взаємопов'язані і складають єдину комплексну структуру бібліотеки, в рамках якої здійснюється конкретна діяльність, що дозволяє досягати конкретних результатів.

Формування організаційної структури бібліотеки в загальному плані мережу процес виявлення і «руппнровання родинних і функціонально пов'язаних між собою видів робіт і розподіл їх за відповідними структурними підрозділами. Види робіт (операцій) об'єднуються в блоки, які потім з'єднуються в логічній послідовності. Первинною ланкою, з якою починається створення виробничої структури бібліотеки, виступає робоче місце, яке визначається диференціацією і відокремленням особливих (специфічних) видів бібліотечної праці. Інте1рація робочих місць дає більш складні структурні утворення бібліотечного процесу: ділянки, групи, сектори, відділи.

Найбільшого поширення в практиці отримала функціонально-технологічна структура. Її основу складають зри головних циклу (розділу) бібліотечного праці: комплектування фондів, організація обслуговування читачів і бібліографічна діяльність. Персонал бібліотеки, зайнятий в цих циклах бібліотечної роботи, об'єднується в трьох відповідно іменованих відділах. З розширенням завдань і обсягу діяльності бібліотеки і збільшенням чисельності персоналу з'являється необхідність поділу відділів на сектори, ділянки, служби.

У великих бібліотеках однієї функціональної структури недостатньо. Застосовуються галузева, лінгвістична структури, структура, орієнтована на вигляд інформаційних джерел, і ін. Якщо, наприклад, визначальним фактором виробничої структури бібліотеки є спеціальні (галузеві) області обслуговування читачів, то виділяються галузеві читальні зали і відділи. У бібліотеках з фондами на багатьох мовах часто використовується лінгвістична структура. Придбання та обробка літератури, організація обслуговування здійснюються в таких випадках окремо за мовним принципом на базі відповідних самостійних підрозділів.

Організаційна структура за видами джерел інформації передбачає створення особливих відділів для роботи з книгами та періодикою, аудіовізуальними засобами, мікрофільми та ін. (Картографічні, нотно-музичні матеріали). Важливе місце в структурі публічних і деяких спеціальних бібліотек займають підрозділи, що працюють з літературою про край. Цій групі структурних підрозділів властиві як комплексний характер побудови, так і відокремлення від підрозділів, зайнятих обслуговуванням читачів. Такі відділи самостійно набувають, обробляють, використовують і організовують зберігання своїх фондів, утворюючи свого роду "бібліотеку в бібліотеці". Великі бібліотеки, що виконують функції центральних, створюють спеціальні структурні підрозділи по коордінаціоннометодіческому забезпечення діяльності бібліотек відомчої, галузевого або територіального бібліотечної мережі (системи).

Жодну з названих форм організаційної структури не можна визнати раціональною. Сучасним вимогам найбільше відповідає комбінована структура, в кожному окремому випадку враховує сукупність різних факторів, що впливають на формування організаційної структури бібліотеки. Склад підрозділів може варіюватися в залежності від особливостей, умов роботи, традицій конкретних бібліотек.