Main content

Результат діяльності бібліотеки

Охарактеризовані види бібліотечної діяльності знаходяться у взаємодії, яке реалізується у відповідних процесах, орієнтованих на отримання кінцевих результатів діяльності заданого рівня при встановленому терміні, обсяг, витрати. Елемент "результат діяльності" виступає основним елементом функціонування бібліотеки, оскільки саме він опосередковано відображає суспільний запит на діяльність бібліотеки. Тому від того, наскільки правильно і повно сформована система результатів діяльності бібліотеки, залежить встановлення раціональних співвідношень і взаємозв'язків між її іншими елементами, їх характеристиками. Результати діяльності та їх параметри (номенклатура, обсяг, норматив якості) впливають не тільки на елементи бібліотеки (технологію, виробничу структуру, засоби і методи роботи), а й на елементи і відповідні характеристики управління бібліотекою (чисельність управлінського персоналу, структура управління і т. п.). Тому крім визначення номенклатури результатів діяльності виключно важливо правильно подати їх кількісні значення (обсяги) і якісні характеристики.

Результатом основної діяльності бібліотеки є бібліотечно-інформаційні послуги та продукція, завдяки яким здійснюється задоволення інформаційних потреб. Їх виробництво складається під впливом суспільних цілей і потреб і наявних бібліотечних ресурсів. Інформаційні потреби та ресурси бібліотеки впливають на склад, обсяг і якісну характеристик) 'наданих послуг і продукції. Поняття "послуга" зв'язується з поняттям "споживач" цієї послуги, а надання послуги розглядається як вплив безпосередньо на споживача (читача, абонента -індивідуальним, колективного). Всі види бібліотечних послуг можна об'єднати в три основні групи (виду): документні, комунікативні та бібліотечного сервісу. Читач бібліотеки має справу з такими послугами, як надання видань, видача видань по міжбібліотечному абонементу, підготовка різного роду бібліографічних та інших довідок, оглядів літератури, користування довідковим апаратом, виставками, виготовлення ксерокопій, відвідування культурно-масових заходів та ін. Поняття "бібліотечна продукція", на відміну від поняття "послуга", не зв'язується з безпосередніми споживачами.

Категорія споживачів бібліотечної продукції ширша: наприклад, бібліотечні працівники країни (регіону, галузі), населення, студенти та викладачі бібліотечних факультетів та ін.

Основним параметром, що характеризує результати діяльності бібліотеки, є склад послуг і продукції, виражений їх переліком (номенклатурою). У ньому відбивається асортимент продукції і послуг бібліотеки, що надаються споживачам. Обсяг послуг і продукції, що є іншою важливою характеристикою результатів діяльності, в першу чергу визначається потребою, попитом споживачів на них. Однак на кількість послуг і продукції впливає ресурсна база бібліотеки: бібліотечні фонди, кваліфікація і чисельність кадрів, оснащеність сучасним обладнанням і т. д.

Наступним параметром елемента "результат діяльності" є якість послуг, що надаються і продукції, що характеризується такими показниками, як актуальність, новизна продукції бібліотеки, повнота і оперативність задоволення запитів на послуги та ін.