Main content

Бібліотекознавство і загальнонаукові дисципліни

Бібліотекознавство дуже близько з багатьма іншими науковими дисциплінами: культурологією, соціологією, педагогікою, психологією, економікою, математикою та ін.

Бібліотекознавство і культурологія. Вивчаючи органічну складову частину загальнолюдської культури, будучи елементом тієї ж культури, бібліотекознавство тісно пов'язане з культурологією, що досліджує закони розвитку духовної культури як складного суспільного явища, взаємозв'язки між її різними сферами та ін.

З урахуванням загальних положень культурології досліджуються закономірності бібліотечної теорії і практики як однієї з галузей культурного життя суспільства. Так, принципово важливе значення для бібліотекознавства мають концепції культурологів з таких питань, як: що таке культура в її минулому, сьогоденні і майбутньому? яким повинен бути духовний світ людини? що являє собою людина як суб'єкт і об'єкт культури? в чому полягає стратегія культурного оновлення? та ін. На їх основі бібліотекознавство формує і розвиває свої власні теорії, наприклад теорію бібліотеки, її ролі як системного елементу культури.

Першорядне значення для культурології, а через культурологію - для бібліотекознавства мають дослідження культурного розвитку суспільства в цілому і його різних верств, стимулів духовних потреб населення і засобів ефективного їх задоволення, оптимальних шляхів формування всебічно і гармонійно розвиненої людини.

Зворотна сторона цього взаємозв'язку полягає в тому, що по відношенню до культурології бібліотекознавство є одним з найважливіших джерел фактичної та теоретичної інформації про такої великої галузі культури, який є бібліотечна справа. Щоб зрозуміти значення цього джерела, досить зазначити, що з бібліотечної справи можна досить точно судити про рівень розвитку культури тієї чи іншої країни. Його особлива цінність виражається в тому, що мова йде не про поодинокі, а масові явища. Внаслідок цього дані бібліотекознавства можуть служити надійною відправною точкою для побудови висновків більше спільного, а саме культурологічного характеру. Так, наприклад, узагальнення бібліотекознавства, що стосуються читацької активності, змісту і спрямованості читання, читацьких уподобань тощо, можуть з'явитися одним з серйозних джерел для оцінок стану культури, про що превалює тип освоєння культурної спадщини, про духовний світ суспільства, системі домінуючих цінностей, використання вільного часу, організації дозвілля і т.д.

Для взаємовідносин бібліотекознавства та культурології характерно те, що культурологія використовує відповідні дані бібліотекознавства, але використовує їх переважно в узагальненому вигляді і з позицій власного предмета досліджень. В цілому бібліотекознавство виступає по відношенню до культурології як приватної науки.

Бібліотекознавство і соціологія. Глибокій, налічує майже століття традицією бібліотекознавства є прагнення використовувати здобутки і методи соціології і соціальної психології. Досліджуючи об'єктивні закони взаємодії психологічних і соціальних факторів діяльності людей, психологічні відносини різних соціальних груп, механізм соціально-психологічних взаємин у різних суспільних групах, різні форми колективного спілкування і взаємовпливу, соціальна психологія дає бібліотекознавства важливий інструментарій для вивчення читачів і розробки на цій основі шляхів удосконалення бібліотечного обслуговування населення. Теоретичні положення соціології допомагають библиотековедам зрозуміти досліджувані явища з урахуванням їх місця та функції в межах конкретного соціального цілого.

Бібліотекознавство характеризується активним використанням теорії і методики соціальної психології, особливо анкетування, інтерв'ювання і частково групового експерименту.

На їх основі в библиотековедении неодноразово проводились великомасштабні і локальні соціологічні дослідження, присвячені ролі бібліотеки, книги і читання в підвищенні культурного рівня всього населення, дітей і молоді, інформаційних потреб науковців і фахівців, а також інших питань. Особливо велику роль у впровадженні конкретних соціологічних досліджень в бібліотекознавство зіграла Російська державна бібліотека (колишня Державна бібліотека СРСР ім. В. І. Леніна).