Main content

Основні характеристики принципів діяльності бібліотек

Громадські бібліотеки реалізують право користувачів на доступ до інформації, формуючи свої ресурси на основі правила "що не заборонено законом, те дозволено" і визнаючи тим самим за державою право визначати, що є добро і що є зло, виходячи зі сформованих у суспільстві пріоритетів. Прагнення бібліотеки самостійно звузити або розширити юридично певне коло джерел в даному випадку необхідно розглядати як порушення законодавчих норм і принципів бібліотечної діяльності.

Формування принципів діяльності бібліотеки, що базуються на ієрархічній системі, яка спирається на цінності окремої людини і увінчується цінностями людства, має забезпечити успішне функціонування бібліотеки як соціального інституту і рішення ряду практичних задач окремих бібліотек. Запропонована система принципів діяльності дозволить бібліотекам:

• проінформувати світову спільноту про що насувається на людство, екологічної чи іншої катастрофи, неминучої при відповідної політичної організації суспільства, ідеологічної та військової конфронтації на грунті національних, релігійних, економічних інтересів, а також про можливості її подолання;

• забезпечити інформаційними засобами докази неприйнятність силового вирішення будь-яких соціальних конфліктів, які загрожують загибеллю людства на сучасному рівні розвитку військової техніки, промислових та генно-інженерних технологій;

• запропонувати спільноті інформацію про розвиток ціннісної системи, що є з'єднанням загальнолюдських, національних, групових та індивідуальних цінностей;

• інформаційно забезпечити відбувається в будь-якій країні перехід від тоталітарної системи до створення істинно демократичної держави, здатної поєднати права вільної і суверенної особистості з системними інтересами суспільства в цілому, яке не буде зруйновано абсолютизувавших свої права окремими особистостями чи соціальними групами;

• сприяти формуванню нової ієрархічної системи цінностей, що відповідають сучасним вимогам і викликам майбутнього;

• стати теоретичною основою розвитку бібліотечної діяльності сучасної держави, де загальнолюдські інтереси і свобода доступу до інформації повинні поєднуватися з інформаційними інтересами окремих соціальних груп і кожного індивіда;

• розробити відповідну сучасним вимогам теорію і методику формування фондів, каталогізації, бібліографування документів і обслуговування користувачів, спрямовані на задоволення їх інформаційних потреб.

Сучасна бібліотека як соціальний інститут орієнтується на потреби як окремого індивіда, так і всього людства, тому в своїй діяльності вона повинна виходити з ціннісних орієнтацій окремих індивідів, системи цінностей певних соціальних груп, всього суспільства і людства в цілому. Базуючись на принципах відповідності своєї діяльності цінностям певного рівня, бібліотека при цьому повинна дотримуватися пріоритет цінностей вищого рівня. Крім того, на кожному з названих рівнів цінностей бібліотека повинна прагнути надавати доступ не до одного з їхніх видів (політичних, релігійних, художніх і ін), а відбивати їх комплексно у взаємозв'язку і взаємодії. Таким чином * забезпечивши відповідність своєї діяльності цінностям по вертикалі (рівні цінностей) і по горизонталі (види цінностей), бібліотека зможе домогтися гармонійного і цілісного відображення світу в своїх інформаційних ресурсах та сприяти формуванню та розвитку системи цінностей, що відповідає сучасному рівню розвитку цивілізації.

В епоху монополії Комуністичної партії на владу основним принципом діяльності бібліотек Радянського Союзу був принцип комуністичної партійності. Цей принцип декларовано в численних бібліотекознавчих публікаціях і знайшов відображення в довідкових та навчальних виданнях того часу.

Соціально-економічні перетворення, що почалися в суспільстві в середині 1980-х років, ослаблення позицій КПРС, демократизація всіх сторін суспільного життя викликали критичне переосмислення здавалися непорушними протягом десятиліть ідеологічних основ. На рубежі 1980-1990-х років по відношенню до принципу комуністичної партійності серед бібліотекознавців можна було виділити:

• представників ортодоксального крила бібліотекознавства, що відстоюють принцип комуністичної партійності в усталеному розумінні;

• прихильників очищення комуністичної ідеології та принципу партійності від спотворень, привнесених бюрократами, які розглядали комуністичну ідею як втілення прогресивних поглядів і благих намірів;

• противників комуністичної ідеології та принципу партійності, які борються за демократичні перетворення в суспільстві і бібліотечну справу.

На міжнародному рівні бібліотека розглядається як основа розвитку основних цінностей особистості, гарант розвитку і процвітання суспільства. Для виконання місії бібліотеки її діяльність не повинні обмежувати ідеологічні, політичні, релігійні уподобання і економічні чинники.

Основними принципами діяльності бібліотек виступають принципи відповідності загальнолюдським, національним, груповим та індивідуальним цінностям.

Основу системи загальнолюдських цінностей становлять ті духовні та матеріальні цінності, які визнало в якості загальних для всього людства міжнародне співтовариство. Їх збереження та розвиток бібліотека як соціальний інститут, що займає провідне місце в процесі розповсюдження інформації, повинна розглядати як пріоритетний напрям своєї діяльності. Реалізація бібліотекою принципу відповідності загальнолюдським цінностям полягає в наданні користувачеві інформації про перелік та зміст даних цінностей і в створенні умов для їх подальшого розвитку.

В якості національних цінностей, пріоритетних для діяльності бібліотек, необхідно розглядати цінності всіх націй і народностей, що проживають на території певної держави. Бібліотека має в своєму розпорядженні великим арсеналом засобів, спрямованих на збереження і розвиток національної культури. Реалізація в її діяльності принципу відповідності національним цінностям перетворює її в скарбницю, що зберігає досягнення нації в різних областях. Дані інформаційні ресурси виступають основою для існування і розвитку нації, а бібліотека - гарантом інформаційної безпеки суспільства.

Кожна із соціальних груп суспільства виробляє певну систему цінностей, а також форми і методи досягнення своїх цілей. Бібліотека є одним з легальних засобів формування, вираження, поширення та пропаганди цінностей соціальної групи. Суть реалізації принципу відповідності діяльності бібліотек цінностям соціальних груп полягає у формуванні ними інформаційних ресурсів, які розкривають дані системи цінностей, і в наданні доступу до них як членам цих груп, так і іншим користувачам.

Система цінностей окремого індивіда включає різні їх види. Кожен індивід вибудовує їх у певній ієрархії, формує уподобання і пріоритети.