Main content

Основні характеристики принципів діяльності бібліотек

Реалізуючи названі принципи у своїй діяльності, бібліотека завжди буде знаходитися перед вічним протиріччям: надати користувачеві повний доступ до будь-якої інформації, в тому числі до філософських трактатів расистів і нацистів, практичним посібників з виготовлення вибухових пристроїв, дотримуючись тим самим його права і свободи, або ж обмежити доступ до певного кола джерел, вивчення яких може привести до створення реальної чи потенційної загрози для інших індивідів, певних соціальних груп чи суспільства в цілому. У першому випадку, надавши користувачам необмежений доступ, бібліотека ризикує перетворитися на інформаційний центр анархії й тероризму, у другому - прагнучи захистити своїх користувачів від "поганий" інформації, у неї є всі шанси стати ще одним органом цензури та сприяти встановленню тоталітарного режиму. Рішення даної проблеми полягає в самій сутності інформації, невід'ємним атрибутом якої є селективність.

Як ми зазначали в першому розділі, відбір здійснюється вже самою природою на перших етапах формування та сприйняття інформаційних повідомлень. Індивід самостійно вирішує, яка частина з наявної у нього інформації підлягає поширенню і в яких межах. Особливості поширення інформації, яка є власністю тієї чи іншої соціальної групи, визначаються членами даної групи. За їх рішенням доступ до неї може бути або різко обмежений, як це, наприклад, відбувається з комерційною інформацією, або, навпаки, розширений, як буває з рекламною інформацією. Тому, якщо засновником бібліотеки виступають індивід чи певна соціальна група, то вони мають право визначати умови доступу до належним їм інформаційних ресурсів - встановлювати порядок допуску в бібліотеку різних категорій користувачів, правила користування фондом, умови та строки видачі документів.

Громадські бібліотеки реалізують право користувачів на доступ до інформації, формуючи свої ресурси на основі правила "що не заборонено законом, те дозволено" і визнаючи тим самим за державою право визначати, що є добро і що є зло, виходячи зі сформованих у суспільстві пріоритетів. Прагнення бібліотеки самостійно звузити або розширити юридично певне коло джерел в даному випадку необхідно розглядати як порушення законодавчих норм і принципів бібліотечної діяльності.

Формування принципів діяльності бібліотеки, що базуються на ієрархічній системі, яка спирається на цінності окремої людини і увінчується цінностями людства, має забезпечити успішне функціонування бібліотеки як соціального інституту і рішення ряду практичних задач окремих бібліотек. Запропонована система принципів діяльності дозволить бібліотекам:

• проінформувати світову спільноту про що насувається на людство, екологічної чи іншої катастрофи, неминучої при відповідної політичної організації суспільства, ідеологічної та військової конфронтації на грунті національних, релігійних, економічних інтересів, а також про можливості її подолання;

• забезпечити інформаційними засобами докази неприйнятність силового вирішення будь-яких соціальних конфліктів, які загрожують загибеллю людства на сучасному рівні розвитку військової техніки, промислових та генно-інженерних технологій;

• запропонувати спільноті інформацію про розвиток ціннісної системи, що є з'єднанням загальнолюдських, національних, групових та індивідуальних цінностей;

• інформаційно забезпечити відбувається в будь-якій країні перехід від тоталітарної системи до створення істинно демократичної держави, здатної поєднати права вільної і суверенної особистості з системними інтересами суспільства в цілому, яке не буде зруйновано абсолютизувавших свої права окремими особистостями чи соціальними групами;

• сприяти формуванню нової ієрархічної системи цінностей, що відповідають сучасним вимогам і викликам майбутнього;

• стати теоретичною основою розвитку бібліотечної діяльності сучасної держави, де загальнолюдські інтереси і свобода доступу до інформації повинні поєднуватися з інформаційними інтересами окремих соціальних груп і кожного індивіда;

• розробити відповідну сучасним вимогам теорію і методику формування фондів, каталогізації, бібліографування документів і обслуговування користувачів, спрямовані на задоволення їх інформаційних потреб.

Сучасна бібліотека як соціальний інститут орієнтується на потреби як окремого індивіда, так і всього людства, тому в своїй діяльності вона повинна виходити з ціннісних орієнтацій окремих індивідів, системи цінностей певних соціальних груп, всього суспільства і людства в цілому. Базуючись на принципах відповідності своєї діяльності цінностям певного рівня, бібліотека при цьому повинна дотримуватися пріоритет цінностей вищого рівня. Крім того, на кожному з названих рівнів цінностей бібліотека повинна прагнути надавати доступ не до одного з їхніх видів (політичних, релігійних, художніх і ін), а відбивати їх комплексно у взаємозв'язку і взаємодії. Таким чином забезпечивши відповідність своєї діяльності цінностям по вертикалі (рівні цінностей) і по горизонталі (види цінностей), бібліотека зможе домогтися гармонійного і цілісного відображення світу в своїх інформаційних ресурсах та сприяти формуванню та розвитку системи цінностей, що відповідає сучасному рівню розвитку цивілізації.

В епоху монополії Комуністичної партії на владу основним принципом діяльності бібліотек Радянського Союзу був принцип комуністичної партійності. Цей принцип декларовано в численних бібліотекознавчих публікаціях і знайшов відображення в довідкових та навчальних виданнях того часу.

Соціально-економічні перетворення, що почалися в суспільстві в середині 1980-х років, ослаблення позицій КПРС, демократизація всіх сторін суспільного життя викликали критичне переосмислення здавалися непорушними протягом десятиліть ідеологічних основ. На рубежі 1980-1990-х років по відношенню до принципу комуністичної партійності серед бібліотекознавців можна було виділити:

• представників ортодоксального крила бібліотекознавства, що відстоюють принцип комуністичної партійності в усталеному розумінні;

• прихильників очищення комуністичної ідеології та принципу партійності від спотворень, привнесених бюрократами, які розглядали комуністичну ідею як втілення прогресивних поглядів і благих намірів;

• противників комуністичної ідеології та принципу партійності, які борються за демократичні перетворення в суспільстві і бібліотечну справу.

На міжнародному рівні бібліотека розглядається як основа розвитку основних цінностей особистості, гарант розвитку і процвітання суспільства. Для виконання місії бібліотеки її діяльність не повинні обмежувати ідеологічні, політичні, релігійні уподобання і економічні чинники.

Основними принципами діяльності бібліотек виступають принципи відповідності загальнолюдським, національним, груповим та індивідуальним цінностям.

Основу системи загальнолюдських цінностей становлять ті духовні та матеріальні цінності, які визнало в якості загальних для всього людства міжнародне співтовариство. Їх збереження та розвиток бібліотека як соціальний інститут, що займає провідне місце в процесі розповсюдження інформації, повинна розглядати як пріоритетний напрям своєї діяльності. Реалізація бібліотекою принципу відповідності загальнолюдським цінностям полягає в наданні користувачеві інформації про перелік та зміст даних цінностей і в створенні умов для їх подальшого розвитку.

В якості національних цінностей, пріоритетних для діяльності бібліотек, необхідно розглядати цінності всіх націй і народностей, що проживають на території певної держави. Бібліотека має в своєму розпорядженні великим арсеналом засобів, спрямованих на збереження і розвиток національної культури. Реалізація в її діяльності принципу відповідності національним цінностям перетворює її в скарбницю, що зберігає досягнення нації в різних областях. Дані інформаційні ресурси виступають основою для існування і розвитку нації, а бібліотека - гарантом інформаційної безпеки суспільства.

Кожна із соціальних груп суспільства виробляє певну систему цінностей, а також форми і методи досягнення своїх цілей. Бібліотека є одним з легальних засобів формування, вираження, поширення та пропаганди цінностей соціальної групи. Суть реалізації принципу відповідності діяльності бібліотек цінностям соціальних груп полягає у формуванні ними інформаційних ресурсів, які розкривають дані системи цінностей, і в наданні доступу до них як членам цих груп, так і іншим користувачам.

Система цінностей окремого індивіда включає різні їх види. Кожен індивід вибудовує їх у певній ієрархії, формує уподобання і пріоритети.

Бібліотеці в своїй діяльності необхідно виходити з ситуації в суспільстві системи цінностей, що складається з безлічі рівнів і видів. При цьому вона повинна віддавати пріоритет цінностей вищого рівня. Рівні цінностей і відповідні ним принципи діяльності бібліотек необхідно розглядати як взаємодоповнюючі, а не протистоять один одному. Забезпечивши у своїй діяльності відповідність цінностям по вертикалі (рівні цінностей) і по горизонталі (види цінностей), бібліотека зможе домогтися гармонійного і цілісного відображення світу в своїх інформаційних ресурсах та сприятиме формуванню та розвитку системи цінностей, що відповідає сучасному рівню розвитку цивілізації.