Main content

Еволюція поглядів бібліотекознавців

Розробка основних принципів діяльності бібліотек, як і інших установ соціальної сфери, з перших років радянської влади і на всьому протязі її існування здійснювалася в руслі марксистсько-ленінської ідеології і пов'язувалася з класовою боротьбою пролетаріату. Проголошення В. І. Леніним принципу партійності бібліотечної справи ряд фахівців датує 1905 роком і пов'язує з його статтею "Партійна організація і партійна література", де зазначено, що "видавництва і склади, магазини і читальні, бібліотеки і різні торгівлі книгами - все це має стати партійним, підзвітним".

Вчення стало методологічною основою для розробки його послідовниками принципу партійності у діяльності бібліотек. Ідея партійності стосовно до бібліотек отримала розвиток в роботах. Керуючись цим ленінським принципом, вона розглядала бібліотечну роботу в якості виховного процесу, що визначає ідеологічний характер радянської бібліотеки як установи нового, соціалістичного типу.

Вимагалось від бібліотечної роботи "чітко ідеологічного змісту", пропаганди комуністичних ідей. Однак у перші роки радянської влади далеко не всі "працівники культурного фронту" були їх прихильниками. В деякій мірі це пояснюється тим, що більшовики поки ще не повністю контролювали діяльність всіх організацій та установ. У багатьох культурно-освітніх установах працювали есери, меншовики, "інші антирадянські і несвідомі елементи", які відкрито заявляли, що культурно-просвітня діяльність повинна носити позакласовий характер, і протидіяли "більшовизації" бібліотек.

Найбільш чітко антипартійні (антибільшовицькі) позиції бібліотекознавців старої школи в перші роки радянської влади висловлювала Л. Б. Хавкіна. Грунтуючись на досвіді роботи зарубіжних, в першу чергу американських, бібліотек, вона послідовно обгрунтовувала необхідність дбайливого ставлення до свободи особистості, принципи безпартійності і неупередженості в бібліотечної діяльності.

Л. Б. Хавкіна вважала, що політизація чинить негативний вплив на роботу бібліотеки, надає їй "тенденційний і односторонній характер, перетворює її на знаряддя партійної боротьби, якою публічна бібліотека по самій своїй суті повинна бути чужа". Безпосередній внесок у розробку принципу комуністичної партійності в бібліотечну справу в різний час внесли К. І. Абрамов, ф. Я. Лиховид, Ю. Н. Столяров, О. С. Чубар'ян та ін Посилання на праці класиків марксизму-ленінізму і рішення КПРС стали обов'язковим атрибутом наукової, науково-методичної та педагогічної деятельноегі, і без них жодна робота просто не виходила в світло. Вивчення і застосування принципу партійності особливо активізувалися у другій половині 1970-х - початку 1980-х років. У цей період вийшли видання, підсумовуються результати розвитку принципу комуністичної партійності стосовно бібліотекознавства і визначають завдання та особливості його застосування в діяльності бібліотек в період розвиненого соціалізму.

Серед публікацій цього часу виділяється позиція Ю. Н. Столярова, який зазначав, що "конкретним виразом принципу комуністичної партійності є якісний і кількісний відбір і широка пропаганда найбільш цінних в ідейному, науковому та художньому відношенні джерел інформації". Разом з тим їм було розпочато сміливий для того часу, але логічний з наукової точки зору крок - спроба аналізу принципу партійності, в результаті якого автор дійшов висновку, що необхідно вести мову "про двох, по крайней мере, партійності, що відрізняються один від одного по суті, - про партійність комуністичної та партійності буржуазної ". Фактично Ю. Н. Столяров легалізував в теоретичному відношенні право на некомуністичної діяльність бібліотек.

Науковий підхід до вивчення бібліотеки дозволив вченому дійти крамольному для того часу висновку - про безкласовість ряду аспектів бібліотечної науки і практики. "Багато ... бібліотекознавчих становища, - писав він, - будучи об'єктивно істинними, визнаються всіма класами". За такі "вільності" Ю. Н. Столяров піддався критиці за всіма напрямками з боку поборників непорушності та універсальності принципу комуністичної партійності.

З урахуванням вимог цього принципу здійснювалася і підготовка фахівців. Положення, його характеризують, складали основний розділ навчального курсу з бібліотекознавства і залишалися за своєю суттю незмінними в усіх виданнях підручників, підготовлених О. С. Чубар'яном, а пізніше К. І. Абрамовим і Н. С. Карташовим.

Впровадженню принципу партійності в теоретичні дослідження і практичну діяльність сприяло відповідне інформаційне і методичне забезпечення. Перше видання книги "Що писав і говорив Ленін про бібліотеки", підготовленої Н. К. Крупської, вийшло в 1929 році. З тих пір вона перевидавалася п'ять разів. На її основі в 1960 році в Державній бібліотеці СРСР імені В. І. Леніна (ГБЛ) був складений збірник "Ленін про бібліотечну справу". Подальшу роботу, пов'язану з виявленням ленінських документів, продовжувала проблемна комісія ГБЛ з вивчення ленінського спадщини в галузі бібліотечної справи та бібліографії. Результатом її роботи стало видання в році збірника "В. І. Ленін і бібліотечну справу", який був перевидавши, в 1977 році. У 1983 році вийшло його скорочене видання англійською мовою. У 1987 році, вже в період перебудови, побачило світло останнє, третє видання збірника "В.І.Ленін і бібліотечну справу".

Це було найповніше зібрання ленінських документів по бібліотечним питань: воно включало понад 500 матеріалів, 250 з яких публікувалися вперше. Роботи Н. К. Крупської про бібліотечну справу також були об'єднані в спеціальному виданні. Систематично оновлювався і перевидавався довідник "Керівні матеріали з бібліотечної справи".

З урахуванням вимог принципу комуністичної партійності приймалися державні рішення в галузі бібліотечної справи, розроблялися теоретичні положення, практичні рекомендації, велася підготовка фахівців. Цей принцип пронизував всі сторони діяльності бібліотек Радянського Союзу, але найбільш яскраво проявився в теорії та практиці формування фондів, систематизації та каталогізації, а також в керівництві читанням при обслуговуванні всіх категорій читачів.

В області формування фондів його реалізація вимагала від бібліотекарів з пристрастю ставитися до ідеологічного змісту придбаних і збережених видань. У 1920-1930-ті роки велася велика робота з відбору до фондів книг з громадських бібліотек дореволюційного періоду і конфіскованих особистих колекцій. Видання, що відповідають вимогам партійності, залишалися в фондах громадських бібліотек для подальшого використання, а з не пройшли ідеологічний відбір частина передавалася в спецхран, інші підлягали знищенню.

З часом функція первинного відбору відійшла на другий план, оскільки дореволюційні видання були вже відсортовані, а доступ до іноземних практично зведений до нуля. Контроль за ідеологічним змістом виходили в країні книг було покладено на органи партійної цензури, яка усувала неугодні видання ще на етапі редакторської роботи. В цей період перед бібліотеками постало нове завдання - "чистки" фондів від ідеологічно шкідливих видань, включених до них раніше, а також від праць "ворогів народу", "шкідників" і всіляких "ухильників", число яких у міру просування по шляху будівництва комунізму все збільшувалася.