Main content

Технологічні функції

Отже, можна виділити технологічні функції як масової бібліотеки, так і центральної бібліотеки регіону, галузі або корпорації. Кожній бібліотеці притаманні такі технологічні функції, як моделювання, комплектування, облік, аналітико-синтетична обробка, зберігання, доставка документів і обслуговування користувачів. Для центральних бібліотек регіональних, галузевих і корпоративних систем характерні функції управління, координації та кооперації, науково-методична, дослідницька, а також деякі інші технологічні функції, притаманні окремим бібліотеці, але поширювані на діяльність всієї системи, у тому числі комплектування, аналітико-синтетичної обробки , обслуговування користувачів.

Бібліотекознавця і бібліотекарями-практиками соціальні функції бібліотек нерідко позначалися і в окремих випадках продовжують позначатися за допомогою таких понять, як "суспільна роль бібліотеки", "соціальна роль бібліотеки", "соціальна місія бібліотеки", "мета бібліотеки", "завдання бібліотеки".

В радянському бібліотекознавстві ці функції традиційно вивчалися з точки зору впливу конкретних соціальних завдань на принципи її існування. Вчені прагнули встановити міру залежності бібліотечної діяльності від соціальних процесів і, навпаки, можливості впливу бібліотеки на стан суспільства. У 1970 - 1980-і роки офіційне визнання і найбільшого поширення набули ідеологічна, культурно-освітня і науково-інформаційна функції. Разом з тим у цей же період Ю.Н. Столяров і A.B. Соколов почали вивчення соціальних функцій в першу чергу з наукових, а не ідеологічних позицій, що дозволило їм сформулювати принципово новий їх перелік. На сучасному етапі бібліотекознавці зайнялися активним пошуком єдиною сутнісною, онтологічної функції бібліотеки, в якості якої називаються то інформаційна (В.В. Скворцов, Н.І. Тюліна, М.І. Килина), то документно-комунікаційна (Ю.Н. Столяров ).

З точки зору системного підходу в діяльності бібліотек можна виділити дві групи функцій: соціальні та технологічні. Соціальні функції позначають роль, яку бібліотека виконує по відношенню до суспільства. Вони диференціюються на сутнісні і похідні. Сутнісні соціальні функції - ті, які обумовлені сутністю бібліотеки як соціального інституту, що полягає у поширенні в просторі і в часі соціально значущих документів з метою задоволення інформаційних потреб суспільства. Похідні соціальні функції відображають прагнення суспільства використовувати сутнісні можливості бібліотек для вирішення поточних завдань. Технологічні функції пов'язані з проявом властивостей окремих елементів бібліотек в процесі їх взаємодії в рамках сформованих всередині системи відносин.

Виходячи з громадського призначення бібліотеки як соціального інституту, її сутнісними функціями є комунікаційна, кумулятивна і меморіальна. Сутнісні соціальні функції з'явилися одночасно з виникненням бібліотеки, і без виконання якої б то не було однієї з них вона не може існувати як соціальний інститут. Разом з тим одночасне виконання сутнісних функцій веде до виникнення об'єктивних протиріч у діяльності бібліотек.

Виходячи з основних напрямів діяльності сучасних бібліотек в процесі реалізації сутнісних функцій можна виділити такі основні похідні соціальні функції: сприяння освіті та вихованню, інформаційного забезпечення науково-виробничої діяльності та соціокультурну. В залежності від типу та виду бібліотеки нею, як правило, реалізується одночасно кілька похідних функцій, одна з яких виступає в якості домінуючої.

Виходячи з циклів, процесів і операцій, спрямованих на формування документних ресурсів і обслуговування користувачів, у діяльності бібліотек можна виділити наступні технологічні функції: моделювання, комплектування, обліку, аналітико-синтетичної обробки, зберігання, доставки документів і обслуговування користувачів.

Для центральних бібліотек, регіональних, галузевих і корпоративних систем характерні функції управління, координації та кооперації, науково-методична, дослідницька, а також поширення деяких технологічних функцій окремої бібліотеки на діяльність всієї системи (комплектування, аналітико-синтетична обробка, обслуговування користувачів).

Правильне визначення переліку та змісту функцій бібліотек в інформаційному суспільстві допоможе встановити основний зміст, напрями, форми і методи діяльності бібліотек, звільнити їх від невластивих їм обов'язків, розмежувати їх діяльність з іншими спорідненими установами, що в кінцевому підсумку підвищить ефективність і якість їх роботи.