Main content

Технологічні функції

Технологічні функції визначаються соціальними і спрямовані на досягнення цілей діяльності бібліотек за допомогою застосування оптимальних технологічних рішень. Бібліотечна технологія являє собою комплекс взаємопов'язаних циклів, процесів та операцій з формування документних ресурсів та обслуговування пользовагелей. З технологічної точки зору в діяльності бібліотек можна виділити наступні процеси: моделювання, комплектування, обліку, аналітико-синтетичної обробки, зберігання, доставки документів і обслуговування користувачів, кожному з яких відповідає певна функція.

Функція моделювання полягає у створенні моделі, відповідно до якої будуть формуватися документні ресурси бібліотеки. У діяльності бібліотек застосовуються описові, математичні, статистичні, тематико-типологічні моделі, розробляються методики їх використання у відповідності зі специфічними особливостями окремих бібліотек.

Функція комплектування полягає в придбанні з різних джерел різних за формою та змістом документів, що відповідають цілям і завданням діяльності бібліотеки.

Функція обліку передбачає облік усіх ресурсів бібліотеки у відповідності з діючими нормативами, а також надійшли в бібліотеку документів.

Функція аналітико-синтетичної обробки включає в себе опис, систематизацію, предметизації, анотування, реферування та інші процеси, пов'язані зі створенням пошукових образів документів, аналітико-синтетичної переробкою їх змісту та формуванням традиційних та електронних баз даних.

Функція зберігання полягає в забезпеченні збереження документів відповідно до їх форми та умовами використання.

Функція доставки документних ресурсів передбачає доставку користувачам зі сховища необхідних їм документів як в межах бібліотеки (до кафедри видачі на абонементі або в читальному залі або на один з персональних комп'ютерів), так і за її межі, за допомогою їх індивідуальної передислокації зі сховища у зали, МБА , а також за допомогою електронних засобів.

Функція обслуговування користувачів полягає у наданні їм відомостей про документи, самих документів або їх копій, організації різноманітних заходів, спрямованих на задоволення потреб користувачів. Обслуговування здійснюється за допомогою організації в бібліотеці, а при необхідності і за її межами певних структурних підрозділів, а також в режимі віддаленого доступу з використанням сучасних технічних засобів.

Для забезпечення своєї діяльності як системи кожна бібліотека реалізує також функцію управління, яка полягає в плануванні, обліку та організації роботи, фінансовому, матеріально-технічне і кадрове забезпечення діяльності.

Деякі з названих функцій характерні як для окремих бібліотек, так і для бібліотечних систем. Так, в ЦБС центральні бібліотеки беруть на себе виконання функцій управління, централізованого комплектування та аналітико-синтетичної обробки, а на бібліотекіфіліали покладається основне навантаження з обслуговування користувачів. Часткове виконання названих функцій здійснюють також обласні та центральні галузеві бібліотеки, формуючи свої фонди дорогими і відсутніми в ЦБС документами, здійснюючи обслуговування користувачів, чиї потреби не змогли задовольнити бібліотеки системи. У ряді країн у зв'язку з активним розвитком комп'ютерних технологій набули поширення корпоративна каталогізація, спільне використання регіональних або галузевих інформаційних ресурсів, узгоджені дії з обслуговування користувачів. У названих випадках одна з бібліотек, як правило центральна, виконує функцію координації та кооперації спільної діяльності бібліотек системи або корпорації.

Бібліотеки обласного та республіканського рівнів також виступають у якості організаторів та учасників наукових досліджень, здійснюють заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації своїх співробітників, узагальнюють і аналізують продуктивний досвід роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек, розробляють методики застосування тих чи інших форм і методів роботи. Ця діяльність пов'язана з виконанням бібліотекою науково-методичної та дослідницької функцій.