Main content

Розвиток бібліотекознавства в XX ст.

У 1967 р. при колишньої ГБЛ створюється науково-дослідний відділ бібліотекознавства і теорії бібліографії. З кінця 60-х рр.. при великих універсальних і спеціальних бібліотеках організовуються науково-дослідні відділи. З метою посилення керівництва і координації науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства формуються зведені тематичні плани НДР, створюються республіканський (РСФСР) і всесоюзний (СРСР) поради. У їх складі виділяються ради і комісії для розробки найважливіших наукових напрямів: теорії та історії бібліотечної справи, соціології книги та читання, централізації та планомірної організації бібліотечної справи, наукової організації праці та економіки бібліотечної справи та ін У 1973 р. на базі збірки "Бібліотеки СРСР: досвід роботи "організовується науково-теоретичний збірник" Радянське бібліотекознавство "(нині журнал" Бібліотекознавство "). Збільшується випуск монографій і науково-теоретичних збірників з бібліотекознавства та суміжних наук. Зростають масштаби підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру.

Актуальним завданням вітчизняної бібліотекознавства на сучасному етапі його розвитку становить перехід на методологічну базу загальнолюдських цінностей, що потребуватиме істотного перегляду багатьох раніше вироблених положень і вирішення цілої низки нових проблем, пов'язаних з цим переходом.

На закінчення підкреслимо, що виникнення, становлення і розвиток бібліотекознавства тісно пов'язане з розвитком бібліотечної справи та обумовлено ім. Зародившись в давнину як елементарне, буденне знання про бібліотеки, пройшовши складний і суперечливий шлях розвитку, світове бібліотекознавство практично повністю сформувалося як інформаційна наука громадського циклу, що володіє значним теоретичним потенціалом для вирішення актуальних проблем бібліотечної справи, а також загальновизнаним статусом в системі наук. Одночасно воно набуло всі основні риси навчальної дисципліни, що викладається у відповідних навчальних закладах світу.

Основна особенноаь сучасного бібліотекознавства - входження в період дебіфуркаціі - прогнозований період конвергенції і злиття раніше протиборчих і взаємозалежних напрямів бібліотечної науки (соціалістичного і буржуазного) на новій і єдиній методологічній основі загальнолюдських цінностей, що потребуватиме взаємної переоцінки багатьох положень і постулатів, раніше виглядевшіх вічними істинами.

Головне завдання бібліотекознавства - вироблення науково обгрунтованого, фундаментально важливого як для самого бібліотекознавства, так і для бібліотечної справи, перспективного в теоретичному і практичному плані відповіді на глобальний за своїми масштабами питання сучасності, пов'язаний з інформатизацією суспільства. Успішність вирішення цього завдання світової бібліотечної науки багато в чому залежатиме від того, наскільки глибоко вона усвідомлює реалії нинішнього бібліотечної справи як однієї з галузей гігантської індустрії інформації, а себе як наукову дисципліну, покликану забезпечити теоретичний фундамент розвитку бібліотечної справи в його новій якості.