Main content

Розвиток бібліотекознавства в XX ст.

Закордонне бібліотекознавство відносно швидко подолало виник серйозний криза і вийшло на якісно новий рівень розвитку, який отримав образну назву "бібліотекознавство в новому ключі" (Д.Х. Шира). "Новим ключем" для нього стала інформаційна інтерпретація бібліотеки і бібліотечної справи.

У зв'язку зі зміною парадигми принциповою відмінністю сучасного бібліотекознавства зарубіжжя стала асиміляція багатьох ідей фундаментальної інформатики. Не випадково вже в 60-70-і рр.. воно іменується "бібліотечно-інформаційна наука".

Нині закордонне бібліотекознавство є порівняно розвиненим науковим інститутом. Склалася система наукових центрів, безумовне лідерство серед яких належить ряду бібліотечних шкіл та закладів США. Діють сотні національних, регіональних і міжнародних бібліотечних професійних організацій, в завдання яких входить і розробка загальнотеоретичних проблем бібліотекознавства. Видається понад 1,5 тисячі періодичних видань з бібліотекознавства та суміжних питань, не кажучи вже про інших публікаціях. Накопичено досить значний теоретичний потенціал за основними напрямками бібліотекознавчих досліджень.

У Росії після жовтня 1917 р. започатковано новий напрям міжнародного бібліотекознавства - соціалістичне. Його методологічну основу склали діалектичний матеріалізм, вимоги класовості, комуністичної партійності, підпорядкування бібліотечної теорії і практики завданням соціалістичного будівництва, непримиренності до всіх проявів буржуазної ідеології та ін.

Соціалістичне бібліотекознавство спиралося на закони і категорії діалектичного і історичного матеріалізму, праці В. І. Леніна і Н. К. Крупської з бібліотечної справи. В. І. Ленін та Н. К. Крупська розробили і намагалися здійснити в цілому прогресивну програму бібліотечного будівництва, одну з основ якої склали передовий досвід і демократичні досягнення буржуазного бібліотекознавства. Вони наполегливо прагнули в постреволюційної Росії, як і в зарубіжних державах, зробити "величезні неосяжні бібліотеки доступними не для цеху учених, професорів і т.п. фахівців, а для маси, для натовпу, для вулиці", або як писав сам Ленін, ввести "швейцарсько-американську систему". Не випадково в зарубіжному бібліотекознавстві В. І. Ленін та Н. К. Крупська вважалися неабиякими знавцями бібліотечної справи. Так, розпочата в 1967 р. в Англії серія "Класики світового бібліотекознавства" була відкрита книгою "Ленін, Крупська та бібліотеки", в якій були представлені їх основні роботи з бібліотечної справи. У 1970 р. на сесії ІФЛА було проведено спеціальне пленарне засідання за темою "Ленін і бібліотечну справу".

В. І. Ленін та Н. К. Крупської, проголошуючи демократичні гасла: загальнодоступність бібліотек, всебічне і гармонійний розвиток особистості - обмежували їх рамками виховання народу в дусі комунізму, комуністичної свідомості, активності і т.д. Це призвело в кінцевому рахунку соціалістичне бібліотекознавство до тотальної бібліотечної цензурі, до перетворення бібліотек в опорні бази КПРС по комуністичному вихованню трудящих. Не випадково тому в соціалістаческом бібліотекознавстві раніше, ніж в зарубіжному, на перший план вийшли соціальні проблеми бібліотечної теорії та практики, велика увага стала приділятися проблемам організації масового читання, ідеологічної і практичної спрямованості роботи бібліотек, планомірної організації і централізації бібліотечної справи. Поряд з цим одним з головних напрямків стала критика буржуазного бібліотекознавства та непримиренна боротьба з його проявами в теорії і практиці бібліотечної справи Росії. Бібліотекознавство у Росії стало розвиватися як суспільна наука, випереджаючи в цьому відношенні закордонне бібліотекознавство.