Main content

Різноманітність видів бібліотечної діяльності та бібліотечних спеціальностей

У 80-ті роки. у функціональній структурі кадрів бібліотек відбуваються суттєві зміни, пов'язані із впровадженням засобів автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів. Якісне перетворення бібліотечних ресурсів, передусім оновлення матеріально-технічної бази, висуває працівника бібліотеки на передній план. Рівень його професійного розвитку має забезпечити можливість використання досягнень науково-технічного прогресу у бібліотечній технології. Виділяються два типи впливу нових технічних засобів на працю бібліотекаря: пряме та непряме. p align="justify"> До прямих можна віднести вплив використання в бібліотеках ЕОМ: змінюються технологічні функції бібліотекаря, піднімається значення творчої (пошукової, евристичної, логічної) діяльності та інших його функцій. Автоматизація скорочує кількість традиційних (рутинних, канцелярських) операцій, що виконуються бібліотекарем. У той самий час вона характеризується появою нових операцій, які вимагають від бібліотекаря додаткових знань, умінь і навиків, змінюють важко не трансформують їх у інший вид діяльності. Зміни мають видовий характер і не виходять за межі бібліотечної праці.

Однією з умов швидкого запровадження автоматизованої бібліотечної технології є подолання бібліотекарем психологічного бар'єру при впровадженні засобів автоматизації та оволодіння навичками діалогу бібліотекаря з комп'ютером, уміння вести інформаційно-бібліографічний пошук у потрібному режимі, формувати інформаційну культуру читачів, навчати їх навичкам автоматизованого пошуку літератури систем. В умовах сучасної комп'ютерної технології визначилася тенденція до інтеграції бібліотечних та інформаційних процесів, складається новий тип бібліотечно-інформаційного працівника. Так, вже з'явилися у бібліотеках фахівці з автоматизованої обробки даних, які відповідають за матеріали, які видаються ЕОМ. Крім того, бібліотекарі повинні стежити за створенням та підготовкою введення інформації в ЕОМ, що обробляється з метою отримання необхідного виходу. Загалом, проте, бібліотекарі здебільшого не стануть фахівцями в галузі обчислювальної техніки, хоча багато хто з них уже тісно пов'язаний з автоматизованими системами. Обов'язок кожного бібліотекаря — розуміти техніку і її значення в тій мірі, як це йому необхідне успішного виконання своєї роботи. Це означає, що він має стежити за розвитком інформаційної техніки та її можливостей для задоволення бібліотечних потреб.

Сучасна бібліотека — складна організаційна система, успішна діяльність якої залежить від забезпечення зв'язку та взаємодії між елементами, складовими частинами та підсистемами бібліотеки як єдиного цілого.

Управління виступає одним із найважливіших засобів, організаційних факторів реалізації функцій бібліотеки. Зараз дуже важливо, щоб бібліотечні фахівці володіли широким діапазоном управлінських умінь чи навичок менеджера. Ці поняття включають спеціальні знання та певні методи вироблення управлінських рішень, знання в галузі економіки та організації бібліотечної справи, трудового та господарського права. Потрібно вміти узгоджувати дії людей і добиватися вирішення поставленого завдання; збирати та переробляти інформацію про стан того чи іншого процесу чи ділянки роботи, про виникнення проблемних ситуацій, їх причини та способи усунення; планувати, визначати програму своїх дій, роботи відділу, бібліотеки.

Сьогодні сфера управлінської діяльності зростає у зв'язку з великомасштабністю бібліотечної справи, ускладненими технологією, внутрішньобібліотечними та зовнішніми зв'язками, подорожчанням витрат на бібліотечні ресурси, запровадженням ринкових відносин та конкуренцією з іншими установами через обмеженість фінансових коштів. Коли інформація, не перестаючи бути культурним надбанням, набуває також комерційної сутності, бібліотекарі повинні освоїти інформаційний ринок, перейти від пасивного обслуговування до активного пошуку сфер застосування інформаційних ресурсів, бібліотечних послуг та продукції. Принцип активності пронизує всі бібліотечні процеси, діяльність бібліотеки. Він спрямований на досягнення максимально можливого використання бібліотечних ресурсів, максимальної задоволеності читачів. Тому бібліотекар повинен уміти вивчати ринок інформаційних потреб та інформаційних ресурсів, виявляти різні групи потенційних потреб, рекламувати та пропагувати можливості та діяльність бібліотеки, організовувати громадську думку про неї, укладати контракти (договори) з організаціями з інформаційного забезпечення. Виникає потреба у працівниках, здатних здійснити ці вимоги. Потреба ця обумовлена ​​ще й тим, що зв'язки з громадськістю як функція і діяльність, що вимагають до себе постійної уваги, забирають у керівництва будь-якої бібліотеки багато сил і часу на шкоду виконанню основної керівної роботи. Фахівці, які виконують ці функції, повинні мати чітке та ясне уявлення про цілі та завдання як бібліотеки в цілому, так і її окремих підрозділів. Будь-якому працівникові бібліотеки, зайнятому зв'язками з громадськістю, можна пробачити відсутність знань з будь-яких вузьких питань бібліотечної технології, але він не має права не знати склад та структуру бібліотечних підрозділів, основні їх функції у процесі надання споживачеві послуги чи продукції. Відсутність чіткого уявлення звідси знижує авторитет працівника у власних очах реальних, а тим паче потенційних споживачів, із якими він входить у контакт, отже, негативно відбивається на престижі бібліотеки.

На жаль, досі управління не виділилося в один із видів функціональної діяльності в бібліотеках. На практиці особи, які керують бібліотечною справою на всіх рівнях, як правило, некомпетентні у цій сфері. Саме це не дозволяє ефективно реалізувати найкращі задуми, вирішити нагальні завдання.

Вивчення, розробка та впровадження у бібліотечну практику нововведень – специфічний вид діяльності. Фахівців такого професійного називають методистами. Методист — посередник між практиками-бібліотекарями та тими інноваціями, які є у вітчизняних та зарубіжних бібліотеках. Це найінформованіший працівник бібліотеки, який володіє відомостями про результати новітніх наукових досліджень, про нові найкращі книги, що кумулює банк даних про позитивний та негативний бібліотечний досвід у конкретній ситуації. Методист має здатність використовувати потенціал бібліотечної науки та передового досвіду, трансформувати наукові ідеї та передовий досвід у конкретну методику, технологію, доводити їх до впровадження у бібліотечну практику.

Методисти проводять аналіз стану бібліотечно-бібліографічного обслуговування галузі та регіону, розробляють пропозиції щодо його покращення, а також готують планову, нормативну та іншу документацію, здійснюють координаційну роботу із зацікавленими бібліотеками, виявляють потребу потенційних користувачів у бібліотечних послугах, ведуть консультаційну діяльність та ін. Інформаційне поле методиста охоплює знання науки та практики бібліотечної справи, законів та юридичних актів, маркетингу та менеджменту, стан довкілля та професійних якостей бібліотечного працівника, бібліотечної справи в регіоні.

Результати аналізу та опису бібліотечних спеціальностей з урахуванням їх особливостей оформлюються у вигляді професіограм та кваліфікаційних характеристик. Професіограма відображає структуру та зміст виконуваних фахівцями робіт, реалізовані при цьому зв'язки, використовувані методи та засоби, а також вимоги до особистості бібліотекаря, до змісту, структури, обсягу та рівня професійних знань, навичок та умінь та якостей, які необхідні для успішного виконання обов'язків. . Професіограми базуються на функціях, виконуваних на конкретній посаді, і відображають не вимоги до працівника взагалі (на відміну, наприклад, від кваліфікаційної характеристики), а ті, які необхідні і достатні для виконання функціональних обов'язків на цій посаді. Професіограма - це професійно-кваліфікаційна модель, що виражає специфічні характеристики цього виду бібліотечної діяльності та вимоги до виконавця діяльності. Професіограми використовуються при прогнозуванні потреб у фахівцях та плануванні їх підготовки, розподілі, розстановці, аналізі професійного використання та атестації бібліотечних працівників.