Main content

Соціально обумовлена ​​спрямованість бібліотечної професії та особистості бібліотекаря

Змінювалися завдання, які постали перед бібліотеками, змінювалися зміст та функції бібліотекаря, перебудовувалося та його професійну свідомість. Радянській бібліотеці було доручено ідеологічне забезпечення потреб влади, проведення комуністичної ідеології у маси. Це породило формалізм, гасло, кампанейщину, некомпетентність та зневагу до професіоналізму, формування бібліотекаря типу "виконавець", здатність лише до репродукування, нарешті, догматичність як властивість професійного мислення. V бібліотекарів у роботі переважали пасивність, інерційність, шаблонність, мало було новаторства та творчості, невисокий рівень професійної самосвідомості, занижені уявлення про себе.

Нині триває процес відродження професійної свідомості бібліотекаря. Його багатовимірність, багатогранність дозволяють відмовлятися від застарілих та непридатних у сучасній ситуації уявлень, замінити їх іншими, науково обґрунтованими та ефективними. Багато бібліотекарів беруть активну участь у процесі бібліотечного відродження, піднімається рівень вимог до якості праці, професійної компетентності. Сучасний бібліотекар-професіонал вже не "пливе волею хвиль", він адаптується до умов, що змінюються, виходить на ринки інформації, що складаються, сам бере участь у їх створенні, активно співпрацює з місцевими органами управління, вивчає нові потреби читачів. Бібліотекарі стають тією соціально-професійною групою, яка значною мірою впливає на розвиток культури, освіти, інформаційних систем.

Сказане вище дозволяє виділити ряд критеріїв та параметрів наукового бібліотечного мислення, зокрема здатність: аналізувати бібліотечні явища та факти у їх цілісності, взаємозв'язку та взаємозалежності; простежувати генезис впливу бібліотечних взаємодій та впливів; співвідносити бібліотечні події з цілями та результатами читацької поведінки; відмовлятися від шаблонів і стереотипів, що склалися, шукати і знаходити нові оцінки, узагальнення, підходи, дії; використовувати теорію та нові ідеї у практичному та творчому пошуку; ефективно застосовувати логіку фактів та переконливу аргументацію в діалозі (спілкуванні) з читачем.

Однією з важливих вимог, що висуваються бібліотечною професією, є обов'язкова чіткість соціальної та професійної позицій її представників. Позиція бібліотекаря - це система тих інтелектуальних та емоційнооцінних відносин до світу, бібліотечної дійсності та бібліотечної діяльності, які є джерелом його активності. Вона визначається, з одного боку, вимогами, очікуваннями та можливостями, що пред'являються та надаються йому суспільством. А з іншого боку, діють внутрішні та особисті джерела активності бібліотекаря - потяги, переживання, мотиви та цілі, світогляд, ідеали тощо.

Саме у позиції бібліотекаря проявляється його особистість, соціальна орієнтація, тип громадянської поведінки та діяльності. Інтегральним показником соціально активної особистості бібліотекаря є його професійні цінності, такі, як розуміння соціальної ролі функцій бібліотекаря, наявність суспільно значущих мотивів вибору професії бібліотекаря та бібліотечного ідеалу, мотиваційно-ціннісне ставлення до бібліотечної діяльності, професійний обов'язок та честь, повага до своєї професії педагогічного спілкування з читачами, потреба у професійній самоосвіті та самовихованні.

Соціальна позиція бібліотекаря багато в чому визначає і професійну позицію, його професійні установки, серед яких одна з найважливіших — нейтралітет у боротьбі ідей, що змагаються. Як не близькі йому будь-яка філософія, віра або соціальний рух, він зберігає нейтралітет і дає можливість людям ознайомитися з усіма аргументами і самим вирішити, що вірно і правдиво. Перебуваючи у гущі потоку інформації, бібліотекар намагається відібрати і зберегти те, що вагомо, правдиво відбиває життєвий досвід.